96 ΑΔΤΕ: Προκήρυξη προμήθειας κρεάτων

Η 96 ΑΔΤΕ “ΧΙΟΣ” ενημερώνει ότι θα προβεί στη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας, με ηλεκτρονική κατάθεση προσφορών, για την προμήθεια νωπών κρεάτων (βοδινό -χοιρινό -γαλοπούλα- αμνοερίφια-παρασκευάσματα αυτών) και κατεψυγμένων κοτόπουλων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης   www.promitheus.gov.gr.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στη διαδικτυακή πύλη, είναι τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59.

Επισυνάπτεται η Προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ