96 ΑΔΤΕ: Διακηρύξεις συνοπτικών διαγωνισμών

Επισυνάπτονται δύο (2) διακηρύξεις :

 Α) Επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ – Η/Ζ (30 KVA, 35 KVA, 100 KVA ΚΑΙ 300 KVA» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΤ  ΧΙΟΥ»  και

Β) Επιλογής αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: «ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (04) ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ – Η/Ζ (30 KVA, 35 KVA, 100 KVA ΚΑΙ 300 KVA» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΥΤ  ΧΙΟΥ» 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ