96 ΑΔΤΕ: Διακήρυξη για την παροχή υπηρεσιών σίτισης

Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης θα διενεργηθεί την Παρασκευή 25 Μαϊου 2018 και ώρα 10:00 στη ΛΕΘ Χίου. Η παροχή υπηρεσιών σίτισης θα αρχίσει το Κυριακή 27 Μαϊ 18 και θα έχει διάρκεια 30 ηµερολογιακές ηµέρες,  µέχρι  και τη ∆ευτέρα 25 Ιουν 18.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.   

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: