88 Στρατιωτική Διοίκηση “Λήμνος”: Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τυριού φέτα (Π.Ο.Π) για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων της.

Η 88 Στρατιωτική Διοίκηση “Λήμνος” θα προβεί στη διενέργεια ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια “Τυριού Φέτα (Π..Ο.Π) για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων της περιοχής ευθύνης της.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 9:00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επισυναπτόμενη περίληψη διακήρυξης. 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: