8η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων».

Δημοσιεύθηκε η όγδοη (8η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης “Eπιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων”, σχετικά με την απόρριψη, ως μη επιλέξιμων, τετρακοσίων ενενήντα (490) αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 888.200,18 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρησης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.

Δείτε την Απόφαση εδώ.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ