79 ΑΔΤΕ«ΜΥΚΑΛΗ» Σάμου: Διακήρυξη προμήθειας αλεύρων για την κάλυψη αναγκών αρτοποίησης.

Η 79 Ανώτερη Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής «ΜΥΚΑΛΗ» προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια αλεύρων, για κάλυψη αναγκών αρτοποίησης της 79 ΑΔΤΕ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι την Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επισυναπτόμενη Διακήρυξη.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ _ 79 AΔΤΕ