3 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3 Νέα Προγράμματα Εκσυγχρονισμού των Επιχειρήσεων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε την υλοποίηση 3 νέων δράσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Επιχειρώ, συνολικού προϋπολογισμού 184 εκ. ευρώ από τα οποία τα 92 εκ. ευρώ αποτελούν δημόσια δαπάνη. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η δημιουργία σύγχρονων και ποιοτικών επιχειρήσεων μέσα από τον εκσυγχρονισμό της επιχειρηματικής λειτουργίας, την επένδυση στην ποιότητα, την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την προσφορά ανταγωνιστικών προϊόντων.

Σύγχρονη Επιχείρηση 2009

Το πρόγραμμα στόχο έχει να επιτύχει την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την επακόλουθη ασφάλεια και ποιότητα για τους καταναλωτές μέσα από:

Την ποιοτική αναβάθμιση και δημιουργία υψηλής προστιθέμενης αξίας στα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες
Την ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνογνωσίας και καινοτομίας, για ποιότητα με περιβαλλοντική ευαισθησία
Την ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές.
Την πιστοποίηση της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις σύγχρονων πανευρωπαϊκών προτύπων
Την βελτίωση ήδη εγκατεστημένων συστημάτων διαχείρισης
Την ενίσχυση υποδομών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την πιστοποίηση τους
Την πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ή δοκιμές προϊόντων σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα
Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες επιχειρήσεις των τομέων μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού οι οποίες:

Ασκούν μια από τις επιλέξιμες δραστηριότητες του οδηγού
Τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
Ασκούν δραστηριότητα από 01/01/2007
Έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών μικρότερο ή ίσο από 30.000 ευρώ κατά τα έτη 2007 και 2008
Έχουν θετικό μέσο όρο των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων την τελευταία τριετία
Οι δαπάνες που θα επιδοτηθούν αφορούν στον εξοπλισμό για Η/Μ, hardware και software και λοιπό εξοπλισμό, την διαμόρφωση χώρων, την επαλήθευση και πιστοποίηση καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει τα 80 εκ. ευρώ από τα οποία 40 εκ ευρώ προέρχονται από δημόσια δαπάνη. Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται από 30.000 μέχρι 150.000 ευρώ για τους τομείς μεταποίησης και τουρισμού ενώ για τους τομείς υπηρεσιών και εμπορίου από 30.000 μέχρι 80.000 ευρώ. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 50% με εξαίρεση τα νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και τις πυρόπληκτες ή σεισμόπληκτες περιοχές που το ποσοστό επιδότησης φτάνει το 60%. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι ο ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο εφαρμογής de minimis. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 28/09/2009, ενώ η πρώτη φάση υποβολής προτάσεων λήγει στις 31/10/2009. Αμέσως ξεκινάει ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων που λήγει στις 31/01/2010, ενώ θα υπάρχει συνεχής υποβολή προτάσεων.

Διαπιστευθείτε 2009

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην ενίσχυση φορέων και εργαστηρίων για δοκιμές προκειμένου για την αρχική διαπίστευση τους ή επέκταση του σχεδίου διαπίστευσής τους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων καθώς και σε φορείς ελέγχου ή πιστοποίησης προϊόντων, προσώπων και συστημάτων διαχείρισης.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αγγίζει τα 24 εκ. ευρώ από τα οποία τα 12 εκ. ευρώ αποτελούν δημόσια δαπάνη. Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται από 10.000 μέχρι 50.000 ευρώ για φορείς και από 10.000 μέχρι 100.000 ευρώ για εργαστήρια. Το ποσοστό χρηματοδότησης φτάνει το 50%, ενώ ο φορέας υλοποίησης είναι η ΓΓΒ. Και σε αυτό το πρόγραμμα ισχύει ο κανονισμός de minimis.

Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες:

Έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους το αργότερο έως την 31/12/2007
Εμφανίζουν στο καταστατικό τους ή στο έντυπο έναρξης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο το προγράμματος
Λειτουργούν με την μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή αστικής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
Τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄κατηγορίας
Τέλος, πρέπει ο μέσος όρος των κερδών τους προ φόρων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας να είναι θετικός
Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν την αγορά εξοπλισμού, λογισμικού, υποστηρικτικής βιβλιογραφίας, την διεξαγωγή διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών ικανότητας, την αρχική διακρίβωση προτύπων εργαστηρίου και τις υπηρεσίες συμβούλων και φορέων διαπίστευσης.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 28/09/2009, ενώ η πρώτη φάση υποβολής προτάσεων λήγει στις 31/10/2009. Αμέσως ξεκινάει ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων που λήγει στις 15/01/2010, ενώ θα υπάρχει συνεχής υποβολή προτάσεων.

Στηρίζω 2009

Το πρόγραμμα στοχεύει στην διευκόλυνση και χρηματοδότηση πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της μεταποίησης, για την κάλυψη άμεσων, μικρών αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 80 εκ. ευρώ εκ των οποίων τα 40 εκ. ευρώ προέρχονται από δημόσια δαπάνη. Ο προϋπολογισμός των έργων κυμαίνεται από 10.000 έως 60.000 ευρώ ενώ το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 50% γενικά, με εξαίρεση τα νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων και τις πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές όπου το ποσοστό χρηματοδότησης αγγίζει το 60%. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι ο ΕΟΜΜΕΧ.

Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες:

Δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, όπως ορίζονται στο παράρτημα του οδηγού
Έχουν κλείσει τουλάχιστον μια φορολογική χρήση με μέσο όρο κύκλου εργασιών από 20.000 έως 2.000.000 ευρώ
Για τις παλαιότερες επιχειρήσεις ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία πρέπει να κυμαίνεται από 20.000 μέχρι 2.000.000 ευρώ
Απασχολούσαν από 0 έως 9 εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά το 2008.
Επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν εξοπλισμούς και ειδικές εγκαταστάσεις, κτιριακά και διαμόρφωση χώρων, δαπάνες διαφήμισης και προβολής καθώς και άυλες δαπάνες όπως η μεταφορά τεχνογνωσίας, η πιστοποίηση προϊόντων κτλ. Σημαντικό είναι πως κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ή δύο από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δαπανών.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 15/09/2009, ενώ η πρώτη φάση υποβολής προτάσεων λήγει στις 31/10/2009. Αμέσως ξεκινάει ο πρώτος γύρος αξιολόγησης των προτάσεων που λήγει στις 15/12/2009, ενώ θα υπάρχει συνεχής υποβολή προτάσεων.

Τα τρία προγράμματα εκσυγχρονισμού των ελληνικών επιχειρήσεων σχεδιάστηκαν για να προσφέρουν ασφάλεια και ποιότητα στους καταναλωτές, να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, να καλύψουν σημαντικές ανάγκες σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και να δώσουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα διαπίστευσης με έμφαση στην ποιότητα και την περιβαλλοντική ευαισθησία.

 

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ