Ημέρα: 23 Νοεμβρίου 2020

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Παράταση Γενικών Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των Εταίρων

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ενημερώνει αναφορικά με την παράταση των προθεσμιών σύγκλισης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της Συνέλευσης των Εταίρων για 50 ημερολογιακές ημέρες με ανάλογη παράταση των προθεσμιών υποβολής πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
Πιο συγκεκριμένα τα νομικά πρόσωπα που είχαν την υποχρέωση να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των μετόχων ή Συνέλευση …..