2η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων»

Δημοσιεύθηκε η δεύτερη (2η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης “Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων”  του ΕΠΑΝΕΚ, σχετικά με την απόρριψη ως μη επιλέξιμων διακοσίων τριάντα μίας (231) αιτήσεων χρηματοδότησης συνολικής δημόσιας δαπάνης 413.802,75 ευρώ, λόγω μη πληρότητας δικαιολογητικών ή/και μη τήρηση των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής στη Δράση.

Συνημμένη η σχετική Απόφαση.

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: