ΦΕΚ(Β’ 2016/15.05.2021):Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊόCOVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία»

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ(Β’ 2016/15.05.2021) η τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/ 18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 1588), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1871).

Συνημμένο το σχετικό ΦΕΚ.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: