Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Παράταση Γενικών Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των Εταίρων

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ενημερώνει αναφορικά με την παράταση των προθεσμιών σύγκλισης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και της Συνέλευσης των Εταίρων για 50 ημερολογιακές ημέρες με ανάλογη παράταση των προθεσμιών υποβολής πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Πιο συγκεκριμένα τα νομικά πρόσωπα που είχαν την υποχρέωση να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση των μετόχων ή Συνέλευση των Εταίρων κατά το έτος 2020 – ήτοι ως απώτατη ημερομηνία την 10η ημέρα του ένατου μήνα από το κλείσιμο της χρήσης – η προθεσμία σύγκλισης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να λάβει χώρα έως και 50 ημερολογιακές ημέρες μετά.

Στον κάτωθι σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις νέες απώτατες ημερομηνίες σύγκλισης και συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή Συνέλευσης των Εταίρων και τις σχετικές ημερομηνίες υποβολής πράξεων και στοιχείων στο ΓΕΜΗ.

https://www.taxheaven.gr/circulars/34794/111428-2020 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ