Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Προμήθεια αυτόματων μηχανημάτων αντισηπτικού/σαπουνιού για τις εγκαταστάσεις οργανικών μονάδων της

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια αυτόματων μηχανημάτων αντισηπτικού/σαπουνιού, για τις εγκαταστάσεις των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ, ως μέτρο προστασίας της ανθρώπινης υγείας από την πανδημία COVID-19.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 25/11/2020 και ώρα 17:00.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 01/12/2020

Συνημμένη η σχετική προκήρυξη.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: