«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ” ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΕ) ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013», ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119
Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-6969270
FAX : 210-6969240
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 4/5/2012
Αρ.Πρωτ.: 4891/583
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010
Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού
του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
2007-2013», όπως ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005) και ιδίως το άρθρο 90.
2. Τις διατάξεις των Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986), π.δ. 396/1989
(ΦΕΚ 172/Α716.6.1989) και π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/1995) "Οργανισμός
της Γ.Γ.Β.", του άρθρου 21 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261/Α/1995) "Σύσταση
της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.", και της υπ' αριθμ. 3584/5.3.1996 (ΦΕΚ 147/
Β712.3.1996) υπουργικής απόφασης "Διάρθρωση, Αρμοδιότητες και
κατανομή προσωπικού της Δ/νσης ΜΜΕ της Γ.Γ.Β.".
3. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και κατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009), άρθρο 1, παράγραφος 3.
4. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27-6-2011) "Διάσπαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα
Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
ΑΔΑ: Β49ΣΦ-49Τ
Page 2 of 7
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και
Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και
μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
5. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α/11-11-2011) "Διορισμός Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ. αριθμ. Υ13/24-11-2011 Απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 2740/Β/25-11-
2011).
7. Την με αριθ. Ε(2007)5338/26-10-2007 απόφαση έγκρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο
σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 PO001).
8. Την με αριθ. C(2007) 5443/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του
ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161PO006).
9. Την με αριθ. C(2007) 5337/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του
ΠΕΠ Μακεδονία – Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161PO008).
10. Την με αριθ. C(2007) 5332/26.10.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του
ΠΕΠ Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος (Κωδικός CCI
2007GR16UPO001).
11. Την με αριθ. C(2007)5439/5.11.07 Απόφαση της Ε.Ε. περί έγκρισης του
ΠΕΠ Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UPO002).
12. Tην υπ' αριθ. 14225/27-3-2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας
Στρατηγικής Σχεδιασμού & Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την
εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
13. Την Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ στη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» με αριθ. πρωτ.
8790/1014Α/0063Α/24-7-2008 (ΦΕΚ Β΄1965/24.9.2008).
14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για
πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της
προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα» με αριθ. Πρωτ. 46680/ΕΥΣ6517/13-10-2008 όπως
τροποποιήθηκε με τις ΚΥΑ με α.π. 58758/ΕΥΣ8528/16.12.2008,
59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β/29.12.2008 και
2652/Β/30.12.2008), 13708/ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β/19.3.2009),
2637/ΕΥΣ4221/26.05.2009 (ΦΕΚ 1019/Β/2009),
317733/ΕΥΣ5030/24.06.2009 (ΦΕΚ 1317/Β/2009),
45525/ΕΥΣ6413/15.09.2009 (ΦΕΚ 2010/Β/2009) και
49448/ΕΥΣ8114/02.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β/2009).
15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο
Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
ΑΔΑ: Β49ΣΦ-49Τ
Page 3 of 7
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Την Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα για την
ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών
Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του
ΠΔ 98/96» στον ΕΦΕΠΑΕ (Αρ. Πρωτ. 4226/1019Δ/14.4.2009).
17. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ
267/Α/3.12.2007) και ιδίως τα άρθρα 3,4,5,6,7 και 17 αυτού όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/2010)
«Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των
διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-
2013 και άλλες διατάξεις».
18. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α) και του άρθρου
7 του ν 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α)
19. Την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ
1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε
φορά.
20. Τον Κανονισμό ΕΚ 800/2008 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την
κοινή αγορά κατ΄εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός
κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).
21. Το ΠΔ 93/97 (ΦΕΚ 92 Α) «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και
χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά
τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς
βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας».
22. Το με αρ.πρωτ. 5275/544/Α2/15-7-2010, έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα
έγκριση Οδηγού εφαρμογής της πράξης «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ».
23. Την Υ.Α. με αρ.πρωτ. 5247/955/Φ.0020/14-7-2010 για την «Εκχώρηση
αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ στη Γεν. Γραμματεία Βιομηχανίας
του Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο
Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ), (ΦΕΚ 1083/Β/15-7-2010).
24. Την υπ. αριθμ. 8395/823/15-7-2010 Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Έγκριση του Οδηγού του
Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του
ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1184/Β/6-8-2010).
25. Την υπ. αριθμ. 8396/824/15-7-2010 Απόφαση της Υπουργού Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο
Πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του
ΕΣΠΑ 2007-2013».
26. Την υπ. αριθμ. 11023/1154/30-9-2010 Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της
προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του
ΑΔΑ: Β49ΣΦ-49Τ
Page 4 of 7
Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του
ΕΣΠΑ 2007-2013».
27. Την υπ. αριθμ. 11088/1164/1-10-2010 Απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Τροποποίηση –
Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες
Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 1627/Β/11-10-
2010).
28. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 14751/3695/21-10-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού «Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ.
11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής Απόφασης με θέμα ‘Τροποποίηση –
Συμπλήρωση του Οδηγού του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες
Συνθήκες" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013'», (ΦΕΚ 2464/Β/3-11-
2011).
29. Την υπ. αριθμ. 14348/1399/16-12-2010 Απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα:
«Παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων
προς ένταξη του Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα
(ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».
30. Την υπ. αριθμ. 804/47/25-1-11 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα: «Παράταση της
προθεσμίας υποβολής των σχετικών προτάσεων έργων προς ένταξη του
Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του
ΕΣΠΑ 2007-2013».
31. Την υπ. αριθμ. πρωτ. 8474/705/13-7-2011 Απόφαση για «Αποδοχή
πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης, ένταξη έργων και έγκριση
χρηματοδότησης των έργων, του προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες
Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013».
32. Τις ατομικές αποφάσεις ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργου
δικαιούχου στο πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του ΕΣΠΑ
2007-2013.
33. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 1972/527/Α2/11-4-2012 (αριθμ. πρωτ. Δ/νσης ΜΜΕ
4242/12-4-12/519/19-4-2012) έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα
‘Παρατηρήσεις για την πρόταση τροποποίησης του οδηγού «Μεταποίηση
στις Νέες Συνθήκες»'.
34. Την ανάγκη συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης για την εξέταση
τροποποιήσεων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ενταχθεί στο
Πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες".
35. Την ανάγκη τροποποίησης του οδηγού του προγράμματος "Μεταποίηση
στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-
2013» κατόπιν αιτημάτων των ενδιαφερομένων.
36. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΔΑ: Β49ΣΦ-49Τ
Page 5 of 7
Αποφασίζουμε
Την τροποποίηση της υπ. αριθμ. πρωτ. 11088/1164/1-10-2010 Υπουργικής
Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση – Συμπλήρωση του Οδηγού του
Προγράμματος "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες" του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ
2007-2013» (ΦΕΚ 1627/Β/11-10-2010), και της υπ. αριθμ. πρωτ.
14751/3695/21-10-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού (ΦΕΚ
2464/Β/3-11-2011).
1) Τροποποιείται το κεφάλαιο 14.7 «Επιτροπή Παρακολούθησης», του
οδηγού προγράμματος, ως εξής :
Με απόφαση της ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ, συγκροτείται 5 μελής Επιτροπή
Παρακολούθησης για την εξέταση αιτημάτων τροποποίησης, ολοκλήρωσης,
απένταξης και γενικότερα θεμάτων που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση,
την παραλαβή, την ολοκλήρωση και την παρακολούθηση των έργων,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος οδηγού.
Ειδικότερα, και σύμφωνα με τις διατάξεις του Οδηγού, για περιπτώσεις που
απαιτείται τροποποίηση, ολοκλήρωση ή ανάκληση της απόφασης ένταξης, η
Επιτροπή εισηγείται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την έκδοση της σχετικής
απόφασης.
Η Επιτροπή εξετάζει όλα τα αιτήματα (π.χ. θεραπείας) που προέκυψαν μετά
την διαδικασία αξιολόγησης και την απόφαση ένταξης έργων στο πρόγραμμα
"Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες", του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ), του ΕΣΠΑ 2007-2013».
Από τα 5 μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης, τα τρία (3) είναι
υποχρεωτικά υπάλληλοι του ΕΦΕΠΑΕ ή / και των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ, που
ορίζονται κατόπιν εισήγησης των αρμοδίων υπηρεσιών του ΕΦΕΠΑΕ. Τα
άλλα δύο μέλη είναι υποχρεωτικά υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Χωρίς δικαίωμα ψήφου δύναται να συμμετέχει στην Επιτροπή
Παρακολούθησης και αρμόδιο στέλεχος από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του ΕΠΑΕ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ).
Δεν επιτρέπεται η στελέχωση της Επιτροπής Παρακολούθησης με άτομα
που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων.
Η Επιτροπή Παρακολούθησης βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να
συνεδριάσει όταν παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της τα
οποία έχουν δικαίωμα ψήφου εκ των οποίων υποχρεωτικά τουλάχιστον ένα
μέλος προερχόμενο από τη Γ.Γ.Βιομηχανίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
ΑΔΑ: Β49ΣΦ-49Τ
Page 6 of 7
Το έργο της επιτροπής λύεται αυτοδικαίως με την έκδοση της απόφασης
ολοκλήρωσης όλων των έργων από τη ΓΓΒ/ΥΠΑΑΝ (σημείο 14.8 κατωτέρω).
2) Συμπληρώνεται – τροποποιείται το κεφάλαιο 14.8 ως εξής :
«Απόφαση ολοκλήρωσης Προγράμματος Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»
Εκδίδεται απόφαση ολοκλήρωσης του Προγράμματος «Μεταποίηση στις Νέες
Συνθήκες» από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατόπιν εισήγησης του
ΕΦΕΠΑΕ στην Επιτροπή Παρακολούθησης που περιλαμβάνει το σύνολο των
ολοκληρωμένων έργων που έχουν παραληφθεί και αποπληρωθεί από τον
ΕΦΕΠΑΕ.
Η απόφαση αυτή θα περιλαμβάνει πίνακα με τα στοιχεία των ολοκληρωμένων
έργων ανά περιφέρεια, όπως επωνυμία, ΑΦΜ, αρχικά εγκεκριμένο
προϋπολογισμό και αναλογούσα δημόσια δαπάνη, τελικό προϋπολογισμό και
καταβληθείσα δημόσια δαπάνη, καθώς και ημερομηνία ολοκλήρωσης της
επένδυσης.
3) Τροποποιείται το κεφάλαιο 15 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», παράγραφος 3, του οδηγού του προγράμματος, ως εξής :
3. Οι επιχειρήσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι υποχρεωμένες
να διατηρήσουν τον ΜΟ των θέσεων εργασίας των ετών 2010/2011 για
χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την ολοκλήρωση του επενδυτικού
σχεδίου. Σε περίπτωση ελέγχου και διαπίστωσης μη τήρησης της ανωτέρω
υποχρέωσης, ο δικαιούχος θα οφείλει να επιστρέψει το ποσό της
χορηγηθείσας επιχορήγησης που αναλογεί στο ποσοστό της συνολικής
μείωσης του υφιστάμενου προσωπικού. Στην περίπτωση των πολύ μικρών
επιχειρήσεων το ποσοστό μείωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της
επιχορήγησης, στις μικρές το 15% και στις μεσαίες το 20%. Σημειώνεται ότι ο
αριθμός απασχολούμενων σε κάθε επιχείρηση υπολογίζεται και ελέγχεται σε
ΕΜΕ με βάση το έντυπο Ε7, τις θεωρημένες καταστάσεις της Επιθεώρησης
Εργασίας και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από τον ΕΦΔ για την
ακριβή καταμέτρηση του προσωπικού.
Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Σωκράτης Ξυνίδης
ΑΔΑ: Β49ΣΦ-49Τ
Page 7 of 7
Εσωτερική Διανομή
– Γραφείο κ. Αν. Υπουργού
– Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
– Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας
– Γενικό Δ/ντή ΙΙ Γενικής Δ/νσης
– ΕΥΔ ΕΠΑΕ
– Δ/νση ΜΜΕ
Κοινοποίηση
– ΕΦΕΠΑΕ
ΑΔΑ: Β49ΣΦ-49Τ