ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ

Όπως ανακοίνωσε, χθες, το Υπουργείο Οικονομίας, ξεκινά η εφαρμογή του προγράμματος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ) για την παροχή εγγυήσεων δανεισμού σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ώστε να καλύψουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες ΜΜΕ (που έχουν ημερομηνία έναρξης εργασιών έως 31-12-2009) οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν έδρα σε οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και εμφανίζουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται έως την 31-12-2010, εκτός αν η εξάντληση του προϋπολογισμού πραγματοποιηθεί νωρίτερα. Ειδικότερα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις προς τις τράπεζες είναι η 31-10-2010 και παραλαβής των αιτήσεων αυτών από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ η 20-11-2010. Το ανώτατο ποσό του δανείου ανά ΜΜΕ προσδιορίζεται ανάλογα με τον αριθμό απασχολούμενων στην επιχείρηση και διαμορφώνεται από 40.000 έως 100.000 ευρώ