ΣΤΗΡΙΖΩ- ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

'Στηρίζω 2009' – Προδημοσίευση προγράμματος

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Υφιστάμενες πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 5/10/2009-…
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μέσω του δικτυακού τόπου www.eommex.gr, συνεχώς από ημερομηνίας έναρξης 05/10/2009, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν οι υφιστάμενες πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις (βλέπε Παράρτημα ΙΙ σύμφωνα με τον Κανονισμό 800/2008 της Επιτροπής), για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
o Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της επικράτειας.
o Ασκούν μία από τις επιλέξιμες δραστηριότητες των κλάδων μεταποίησης του πίνακα του Παραρτήματος Ι του παρόντος.
o Η κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης ανήκει στους επιλέξιμους κλάδους της μεταποίησης βάση των μεγαλύτερων ακαθάριστων εσόδων (σύμφωνα με τον κωδικό 761 του εντύπου Ε3 της φορολογικής δήλωσης).
o Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία πλήρη (τουλάχιστον 12μηνη) φορολογική χρήση.
o Απασχολούσαν, κατά το έτος 2008, 0 – 9 άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας (στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι), εκφραζόμενα σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).
o Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας ανέρχεται από 20.000€ έως 2.000.000€.
o Έχουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας ως προς μεταποιητική τους δραστηριότητα ή σχετικό απαλλακτικό.
o Διαθέτουν τεκμηριωμένα την απαιτούμενη ίδια συμμετοχή κατά την υποβολή της πρότασης.
2. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός).
3. Κάθε επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα, οι προτάσεις που αυτό το Νομικό πρόσωπο συμμετέχει θα απορρίπτονται όλες.
ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

1. Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
2. Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων μέσω άδειας εργασιών μικρής κλίμακας
3. Δαπάνες Διαφήμισης – Συμμετοχή σε Εκθέσεις Εσωτερικού – Εξωτερικού
4. Αλλες άϋλες δαπάνες
ΕΙΔΟΣ& ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Η έναρξη υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου μπορεί να γίνεται μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος (10/7/2009).
Ανώτατο – Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης ως ορίζονται στο Παράρτημα Ι: 10.000€ – 60.000€.
Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης: 50% γενικά έως 60% σε νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων (απογραφή 2001) και πυρόπληκτες – σεισμόπληκτες περιοχές
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 40.000.000,00 €

'Διαπιστευθείτε' – Προδημοσίευση προγράμματος

Περιγραφή: Ενίσχυση φορέων & εργαστηρίων για δοκιμές για την αρχική διαπίστευσή τους ή επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους.

Αποδέκτες:
Εργαστήρια Δοκιμών & Διακριβώσεων
Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων, Προσώπων και Συστημάτων Διαχείρισης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
15/10/2009-…
Οι προτάσεις υποβάλλονται συνεχώς από την ημερομηνία ενάρξεως του προγράμματος, δηλ. από 15-10-2009, μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Υποβολή προτάσεων δεν γίνεται δεκτή κατά τις περιόδους που διαρκεί η αξιολόγηση και ένταξη των προτάσεων, που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι περίοδοι αυτές (κύκλοι αξιολόγησης) είναι :

• από 15 Νοεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου του επομένου έτους

• από 15 Μαΐου έως 15 Ιουλίου

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:

Να λειτουργούν με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, ή Ο.Ε., ή Ε.Ε, ή αστικής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή Ε.Π.Ε, ή Α.Ε. και να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Να έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα
Να έχουν συμπληρώσει ένα τουλάχιστο κλεισμένο έτος διαχειριστικής χρήσης.
Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας εν ισχύ (εφόσον απαιτείται) ή βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας ότι δεν απαιτείται
Η υποψήφια προς ένταξη επιχείρηση να εμφανίζει στο καταστατικό της ή στο έντυπο έναρξης επιτηδεύματος της Εφορίας, δραστηριότητα/ες που να είναι συναφείς με το αντικείμενο του προγράμματος (εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων, φορείς Ελέγχου, Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων, Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης)
Ο μέσος όρος κερδοφορίας προ φόρων και αποσβέσεων της τελευταίας 3ετίας να είναι θετικός. (Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης για διάστημα μικρότερο των 3 ετών λαμβάνονται υπόψη μόνο οι διαθέσιμες χρήσεις)
Επιπλέον, όσον αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί δραστηριότητες που εμπίπτουν στα

'Διαπιστευθείτε' – Προδημοσίευση προγράμματος

Περιγραφή: Ενίσχυση φορέων & εργαστηρίων για δοκιμές για την αρχική διαπίστευσή τους ή επέκταση του πεδίου διαπίστευσής τους.

Αποδέκτες:
Εργαστήρια Δοκιμών & Διακριβώσεων
Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων, Προσώπων και Συστημάτων Διαχείρισης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
15/10/2009-…
Οι προτάσεις υποβάλλονται συνεχώς από την ημερομηνία ενάρξεως του προγράμματος, δηλ. από 15-10-2009, μέχρις εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Υποβολή προτάσεων δεν γίνεται δεκτή κατά τις περιόδους που διαρκεί η αξιολόγηση και ένταξη των προτάσεων, που έχουν ήδη υποβληθεί. Οι περίοδοι αυτές (κύκλοι αξιολόγησης) είναι :

• από 15 Νοεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου του επομένου έτους

• από 15 Μαΐου έως 15 Ιουλίου

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:

Να λειτουργούν με τη μορφή ατομικής επιχείρησης, ή Ο.Ε., ή Ε.Ε, ή αστικής μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή Ε.Π.Ε, ή Α.Ε. και να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
Να έχουν καταστατική έδρα στην Ελλάδα
Να έχουν συμπληρώσει ένα τουλάχιστο κλεισμένο έτος διαχειριστικής χρήσης.
Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας εν ισχύ (εφόσον απαιτείται) ή βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας ότι δεν απαιτείται
Η υποψήφια προς ένταξη επιχείρηση να εμφανίζει στο καταστατικό της ή στο έντυπο έναρξης επιτηδεύματος της Εφορίας, δραστηριότητα/ες που να είναι συναφείς με το αντικείμενο του προγράμματος (εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων, φορείς Ελέγχου, Φορείς Πιστοποίησης Προϊόντων, Φορείς Πιστοποίησης Προσώπων, Φορείς Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης)
Ο μέσος όρος κερδοφορίας προ φόρων και αποσβέσεων της τελευταίας 3ετίας να είναι θετικός. (Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης για διάστημα μικρότερο των 3 ετών λαμβάνονται υπόψη μόνο οι διαθέσιμες χρήσεις)
Επιπλέον, όσον αφορά τις προϋποθέσεις συμμετοχής, το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί δραστηριότητες που εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV). Επιχειρήσεις εμπίπτουσες στα κριτήρια αυτά χρηματοδοτούνται, στην παρούσα φάση, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση ότι εντάχθηκε στο παρόν Πρόγραμμα επιχείρηση εμπίπτουσα στα ως άνω Κριτήρια Διαχωρισμού, το έργο απεντάσσεται και η τυχόν χορηγηθείσα Δημόσια Χρηματοδότηση επιστρέφεται εντόκως.

Κάθε υποψήφια προς ένταξη επιχείρηση έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια μόνο πρόταση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ανά κύκλο αξιολόγησης (βλ. κεφ. 9.2 του Οδηγού). Σε περίπτωση υποβολής από την ίδια επιχείρηση περισσοτέρων της μιας προτάσεων στον ίδιο κύκλο αξιολόγησης, οι προτάσεις απορρίπτονται στο σύνολό τους.

Τι χρηματοδοτείται:
Δαπάνες παγίων και άϋλες δαπάνες.

Ύψος και είδος ενίσχυσης:

1. ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
– ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1 Εξοπλισμός (έως 70.000,00 €):
– ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.2 Λογισμικό (έως 15.000,00 €):
– ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.3 Υποστηρικτική βιβλιογραφία (έως 5.000,00 €):
2. ΑΫΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
– ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.1 Διεξαγωγή διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών ικανότητας (έως 20.000,00 €)
– ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2 Αρχική διακρίβωση προτύπων εργαστηρίου (έως 3.000 € ανά πρότυπο αναφοράς)
– ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.3 Υπηρεσίες συμβούλου & φορέα διαπίστευσης (έως 20.000,00 €):
Υπηρεσίες συμβούλου, αποκλειστικά για την ανάπτυξη του συστήματος και έως του ποσού των 12.000 ευρώ. Ο Σύμβουλος πρέπει να πληροί τις «προϋποθέσεις επάρκειας συμβούλου» που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙΙ του οδηγού.
Δεν θεωρείται επιλέξιμη οποιαδήποτε δαπάνη που πραγματοποιήθηκε πριν από την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος (10/7/2009).
Δραστηριότητα Εργαστηρίου: 10.000 € -100.000 €
Δραστηριότητα Φορέα: 10.000 € -50.000 €
Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης: 50% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 24.000.000,00 €
1. Ποσό 8.148.767 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
2. Ποσό 1.441.408 € από Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής
3. Ποσό 655.185 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)

4. Ποσό 393.111 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης ( Δυτική Μακεδονία)
5. Ποσό 1.231.748 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα)
6. Ποσό 129.780 € από το από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

'Σύγχρονη Επιχείρηση' – Προδημοσίευση προγράμματος

Περιγραφή: Το Πρόγραμμα «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» αποσκοπεί, στην ενίσχυση επιχειρήσεων, προκειμένου:
• να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007 ή/και ISO 14001:2004/ΕΜΑS, ή/και ISO 27000 ή/και SΑ 8000 ή/και άλλων συστημάτων διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυπα ευρείας αναγνώρισης (εθνικά, διεθνή ή κλαδικά)
• να ενισχύσουν/βελτιώσουν τις υποδομές τους, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης (continual improvement) ήδη εγκατεστημένων (και σε ισχύ) συστημάτων διαχείρισης που σχετίζονται με την ποιότητα, τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, την υγιεινή & ασφάλεια στο χώρο εργασίας, το περιβάλλον & την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων, την ασφάλεια πληροφοριών, την εταιρική κοινωνική ευθύνη κλπ.
• να συμπληρώσουν/ενισχύσουν τις υποδομές τους στο πλαίσιο ικανοποίησης των απαιτήσεων που θέτει η απαίτηση για πιστοποίηση τους σε συστήματα διαχείρισης με βάση τα πρότυπα ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007 ή/και ISO 14001:2004/ΕΜΑS, ή/και ISO 27000 ή/και SΑ 8000 ή/και άλλα συστήματα διαχείρισης που βασίζονται σε πρότυπα ευρείας αναγνώρισης (εθνικά, διεθνή ή κλαδικά) και τα οποία δεν ήταν εγκατεστημένα πριν τη προδημοσίευση του προγράμματος
• να προβούν σε πιστοποίηση προϊόντων-υπηρεσιών με βάση αναγνωρισμένα πρότυπα/τεχνικές προδιαγραφές (που συνήθως συνοδεύεται από τη λήψη ειδικών σημάτων/πιστοποιητικών συμμόρφωσης) ή/και να προβούν σε αναγκαίες ενέργειες για την επίθεση σήμανσης CE σε προϊόντα με βάση τις εφαρμοστέες κοινοτικές απαιτήσεις.

Αποδέκτες:
Υφιστάμενες επιχειρήσεις των τομέων Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
15/10/2009-…
Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται συνεχώς μετά την 15/10/2009 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, πλήν των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.

Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Όροι και προϋποθέσεις:

"Δικαιούχος ενίσχυσης του Προγράμματος «Σύγχρονη Επιχείρηση» μπορεί να καταστεί οποιοδήποτε πρόσωπο που πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•Είναι επιτηδευματίας κατά την έννοια των διατάξεων του ΚΒΣ (παρ. 1 του άρθρου 2) εξαιρουμένων των κοινοπραξιών (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ)
•Ασκεί δραστηριότητα πριν την 1/01/(έτος υποβολής πρότασης-2) και έχει κλεισμένη τουλάχιστον μία διαχειριστική περίοδο (Ως ημερομηνία σύστασης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στις σχετικές βεβαιώσεις έναρξης δραστηριότητας της οικίας Δ.Ο.Υ. Η κάλυψη του συγκεκριμένου κριτηρίου μπορεί να τεκμηριώνεται εναλλακτικά με ισοδύναμα έγγραφα από τα οποία μπορεί να εξαχθεί η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος (π.χ. δηλώσεις φορολογίας ή εκκαθαριστικά σημειώματα προηγουμένων ετών κλπ.). Οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση, απορρόφηση ή συγχώνευση ακόμη και μετά την 01/01/(έτος υποβολής πρότασης -2) είναι απαραίτητο να προσκομίσουν σχετικά στοιχεία και δικαιολογητικά (Καταστατικό επιχείρησης, Δημοσίευση σε ΦΕΚ, Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας και βεβαίωση μεταβολών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.)
•Έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα
•Τηρεί βιβλία Β' ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
•Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) αρ.1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006 (EL L 379/28.12.2006) που αφορά στην εφαρμογή των άρθρων 87 & 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid) (βλέπε και Παράρτημα Ι του παρόντος Οδηγού προγράμματος)
•Εμπίπτει (με βάση τα τελευταία του οικονομικά στοιχεία -2008 για το πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων) σε κάποιον από τους κλάδους που αναφέρονται στους Πίνακες 1Α, 1Β σύμφωνα με την ταξινόμηση των κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008).
•Δε βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμεί σε βάρος του ανάκτηση ενίσχυσης,
•Δεν είναι προβληματική επιχείρηση.
•Έχει μέσο όρο κύκλου εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο των € 30.000,00 κατά την τελευταία τριετία (η απαίτηση αυτή θα ισχύει για τα έτη 2007 & 2008 για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων) και ο μέσος όρος των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων της τελευταίας τριετίας είναι θετικός.
•Δηλώνει υπεύθυνα ότι διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία ή δεσμεύεται για την υλοποίηση των απαραίτητων υποδομών πρόσβασης μέχρι και την ολοκλήρωση της επένδυσης (σε περίπτωση που δεν διαθέτει τις σχετικές υποδομές και η πρόταση ενταχθεί στο Πρόγραμμα).
Επιπλέον, όσον αφορά στις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το πρόγραμμα δεν χρηματοδοτεί δραστηριότητες που εμπίπτουν στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας), όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ). Επιχειρήσεις εμπίπτουσες στα κριτήρια αυτά χρηματοδοτούνται, στην παρούσα φάση, αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση ότι εντάχθηκε στο παρόν Πρόγραμμα ως δικαιούχος, επιχείρηση που εμπίπτει στα ως άνω Κριτήρια Διαχωρισμού, το έργο θα απενταχθεί και η τυχόν χορηγηθείσα Δημόσια Χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί εντόκως.
Κάθε επιλέξιμο πρόσωπο (επιχείρηση) έχει δικαίωμα να υποβάλλει μια μόνο πρόταση ανά κύκλο αξιολόγησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα σύμφωνα με τις Οδηγίες της Προκήρυξης και τους όρους του παρόντος Οδηγού. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα, περισσότερων της μίας προτάσεων στον ίδιο κύκλο αξιολόγησης του Προγράμματος, θα απορρίπτονται στο σύνολό τους.

Eξαιρούνται και δεν δικαιούνται συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι δραστηριότητες που ρητά αναφέρονται στο Πίνακα 1Γ.

Τι χρηματοδοτείται:
Πάγια και άυλα στοιχεία επένδυσης

Ύψος και είδος ενίσχυσης:
Οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται αποκλειστικά σε πάγια και άυλα στοιχεία επένδυσης, καθώς και σε παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες τα οποία εξυπηρετούν αποκλειστικά στις παρακάτω επιλέξιμες ενέργειες:

Α. Δαπάνες εμπειρογνωμόνων
Β. Δαπάνες Επαλήθευσης & Πιστοποίησης
Γ. Δαπάνες Διαμόρφωσης Χώρων
Δ. Δαπάνες Η/Μ & Λοιπού Εξοπλισμού
Ε. Δαπάνες προμήθειας Υλισμικού (Hardware) & Λογισμικού (Software)
ΣΤ.Δαπάνες Συμβούλων

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος (10/7/2009).

Ανώτατο-Κατώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης:

– Για τις επιχειρήσεις του πίνακα 1Α (βλέπε Ενότητα 6 του οδηγού): 30.000€ – 150.000€
– Για τις επιχειρήσεις του πίνακα 1Β (βλέπε Ενότητα 6 του οδηγού): 30.000€ – 80.000€

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης επί του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρότασης: 50%.

Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 80.000.000,00 €

 

1. Ποσό € 26.993.318,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»
2. Ποσό € 4.408.818,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής
3. Ποσό € 2.227.171,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης (Κεντρική Μακεδονία)
4. Ποσό € 1.336.303,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης ( Δυτική Μακεδονία)
5. Ποσό € 4.187.082,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου (Στερεά Ελλάδα)
6. Ποσό € 356.347,00 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ