Σε ισχύ 3 προγράμματα για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη & Καινοτομία

Δημιουργία – υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)

Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας και της εξέλιξης επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων, στην αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, στην εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και στην αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές και από επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού ώστε να ευνοηθεί τελικά η παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης που θα συμβάλουν μεσομακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της χώρας.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ) και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) – τα οποία ανήκουν στις 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013. Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης για την παρούσα δράση εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 25.000.000 €.

Επιλέξιμες για συμμετοχή στη δράση είναι μικρού μεγέθους νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, δηλαδή καινοτόμες επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπό σύσταση ή συστάθηκαν το πολύ έξι έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης για υπαγωγή στην παρούσα δράση.

Ο αναμενόμενος μέσος προϋπολογισμός των έργων θα είναι της τάξης των 1.100.000 € (Δημόσια Δαπάνη + Ιδιωτική Συμμετοχή). Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση δε θα υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 €. Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει το 70% των συνολικά επιλέξιμων δαπανών. Η ιδία συμμετοχή δε μπορεί να είναι λιγότερη του 25% των συνολικά επιλέξιμων δαπανών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:

Δαπάνες δημιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών υποδομών
Γενικές Λειτουργικές Δαπάνες
Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη
Λοιπές Δαπάνες που η επιχείρηση κρίνει ως απαραίτητες την υλοποίηση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες.
Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων είναι συνεχώς ανοιχτή, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30/6/2010, εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα κονδύλια.

Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με την επιχορήγηση έργων, που θα εκτελεσθούν στην Ελλάδα από δυναμικές επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν ή έχουν ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στους παρακάτω τομείς:

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία
Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους (κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χημική βιομηχανία, δέρμα)
Προηγμένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήμες και Μικροηλεκτρονική
Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον
Υγεία
Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας
Πολιτιστική Κληρονομιά
Προτάσεις για επιχορήγηση υποβάλλονται από μία και μόνο «νέα» επιχείρηση. Ως νέες επιχειρήσεις νοούνται οι επιχειρήσεις έως 6 ετών από την ίδρυσή τους, ανεξαρτήτως μεγέθους και μορφής, και επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, χρόνου λειτουργίας και μορφής, οι οποίες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί για έρευνα έως σήμερα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράμματα.

Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται υπεργολαβικά από ερευνητικούς – τεχνολογικούς φορείς (εργαστήρια των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, Εταιρείες Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΓΓΕΤ και Κέντρο Καινοτομιών του ΕΟΜΜΕΧ, Φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23.12.2004).

Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 11.280.000 € και ο συνολικός προϋπολογισμός υπολογίζεται περίπου σε 19.000.000 €. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται σε 200.000 €. Η διάρκεια των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης είναι από 24 μέχρι 36 μήνες το μέγιστο.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών της δράσης είναι οι εξής:

Δαπάνες προσωπικού
Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό
Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας
Συμπληρωματικά γενικά έξοδα
Άλλες λειτουργικές δαπάνες
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 15/09/2010.

Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Η δράση στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με την επιχορήγηση έργων, που θα εκτελεσθούν στην Ελλάδα από ομάδες ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στους παρακάτω τομείς:

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία
Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους (κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χημική βιομηχανία, δέρμα)
Προηγμένα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιστήμες και Μικροηλεκτρονική
Ενέργεια
Μεταφορές
Περιβάλλον
Υγεία
Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας
Πολιτιστική Κληρονομιά
Κοινωνική και Οικονομική διάσταση της ανάπτυξης
Προτάσεις για επιχορήγηση υποβάλλονται από τρεις ή περισσότερες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με κοινά προβλήματα, ανάγκες και στόχους, με τη συμμετοχή επί συμβάσει (υπεργολαβία) ενός τουλάχιστον φορέα εκτέλεσης ΕΤΑ και με προαιρετική τη συμμετοχή των αντίστοιχων συνδέσμων ή ενώσεών των ΜΜΕ. Ως φορείς ΕΤΑ νοούνται εργαστήρια των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, Εταιρείες Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΓΓΕΤ και Κέντρο Καινοτομιών του ΕΟΜΜΕΧ, Φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23.12.2004 και Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις.

Η δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 23.730.000 € και ο συνολικός προϋπολογισμός υπολογίζεται περίπου σε 35.000.000 €. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται σε 500.000 €. Η διάρκεια των έργων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης είναι από 24 μέχρι 36 μήνες το μέγιστο.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών της δράσης είναι οι εξής:

Δαπάνες προσωπικού
Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό
Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει
Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας
Συμπληρωματικά γενικά έξοδα
Άλλες λειτουργικές δαπάνες
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 31/05/2010.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις 3 ανωτέρω δράσεις διατίθενται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Λ Μεσογείων 14-18 Αθήνα 11527, τηλ. 210 7458196, 210 7458197, 210 745812,
http://www.gsrt.gr/

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ