Πρώτη (1η) Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης- Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (05ΚΕ)

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε Ορθή Επανάληψη της 1ης Απόφασης Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης στη Δράση “Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ” του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

Τη σχετική Απόφαση μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 1ΗΣ ΑΠΟΦ.ΕΓΚΡ.ΑΠΟΤΕΛ.ΑΞΙΟΛ._ΠΠΕ