Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την “Προμήθεια ενός συστήματος κλιματισμού ψύξης θέρμανσης (fancoil) σε τεμάχια προς κάλυψη αναγκών του Α.Τ Χίου

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου σας προσκαλεί να συμμετάσχετε με τη διαδικασία της ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ενός συστήματος κλιματισμού ψύξης θέρμανσης (fancoil), όπως τα τεχνικά χαρακτηριστικά του περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, καταθέτοντας προσφορά μέχρι την 09:00 ώρα της 13-06-2024 ημέρα Πέμπτη στην Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται μέχρι το συνολικό χρηματικό ποσό των επτακοσίων Ευρώ (700,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και νόμιμων κρατήσεων υπέρ δημοσίου.

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ