Πρόσκληση Ενδιαφέροντος σχετικά με “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ”

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. Χίου ενδιαφέρεται για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 28.600,00 € χωρίς το Φ.Π.Α. και πραγματοποιεί πρόσκληση ενδιαφέροντος – έρευνα αγοράς με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα τιμή.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως καταθέσουν την προσφορά τους με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 19/07/2024 και ώρα 10:00 π.μ. στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας στο Βιολογικό Καθαρισμό, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο.

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΔΑΜ