ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ»
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χίου (ΔΕΥΑΧ), προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών αυτής και τις διατάξεις Π.Δ. 28/1980, την υπ' αρ. 98/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την επιλογή αναδόχου για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ», με προϋπολογισμό 36.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.
Τα οχήματα θα παραδοθούν άμεσα και κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη ανοιγμένη τιμή ανά ομάδα οχημάτων.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου στο πρώην δημαρχείο Αγίου Μηνά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από σύνδεσμο στο διαδίκτυο κατόπιν συνεννοήσεως με την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710-44351, FAX επικοινωνίας 22710-41553, αρμόδιος για επικοινωνία Καλογεράκης Πέτρος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο πρώην δημαρχείο Αγίου Μηνά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χίου στις 15/12/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00
.

 

 

Πηγή: Δ.Ε.Υ.Α.ΧΙΟΥ