ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ν.Χ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΙΟΥ

Η ΔΕΥΑΧ θα διενεργήσει πρόχειρο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών επίβλεψης συντήρησης μικρών βιολογικών Χίου προϋπολογισμού 42.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 03-04-2012 και από ώρα λήξης προσφορών 10:00 πμ στα γραφεία της στο πρώην Δημαρχείο Αγίου Μηνά (Θυμιανά). Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός καταστεί άγονος θα επαναληφθεί την Δευτέρα 09-04-2012 και ώρα λήξης προσφορών 10:00 πμ.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ΕΝΑΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ κατά το άρθρο 5 του Ν.3669/08 (ΚΔΕ).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη ή στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

Η Εγγύηση συμμετοχής είναι 840,00 ευρώ που είναι το 2% επί του προϋπολογισμού των 42.000 (ήτοι 42.000*2% )= 840,00 ευρώ.

Τα τεύχη του διαγωνισμού που κοστίζουν 5,00 ευρώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΧ στο πρώην Δημαρχείο Αγίου Μηνά (Θυμιανά Αρμόδιος Υπάλληλος Αναστασιάδης Δημήτρης τηλέφωνο 2271044351) μέχρι τις 30-03-2012 κατόπιν αιτήσεως στην οποία να αναγράφεται τηλέφωνο, fax, ΑΦΜ με συνημμένο το εργοληπτικό πτυχίο.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελικό μειοδότη.

 

Πηγή: ΔΕΥΑΝΧ