ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

  Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό (MIS)  – 576 (IN)FERCIT – «(Υπο)γόνιμοι πολίτες : Αντιλήψεις, πρακτικές, πολιτικές και τεχνολογίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα. Μια δι-επιστημονική και συγκριτική  προσέγγιση», της Οριζόντιας Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκό Ένωση  (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους,   θα διεξάγει την  14η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. πρόχειρο  διαγωνισμό δημιουργίας και ανανέωσης διακριτού ιστότοπου,  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά (Απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 92/19.12.2012, θέμα 14xviii),  στο Εργαστήριο Μελετών Οικογένειας και Συγγένειας  του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου  (Κτήριο ΑΤΕ,  οδός Βουρνάζων 11, ισόγειο),  στη  Μυτιλήνη. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. O διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Πράξης, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας,  ως δικαιούχος της Πράξης με κωδικό MIS  – 576 (IN)FERCIT. Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) την  28η Ιανουαρίου 2013.Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.9) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την αρμόδια υπάλληλο  κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr &  elepromitheies@aegean.gr). Η διακήρυξη είναι ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr &  elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709). Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες  σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού, παρέχονται κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση email : mfan@aegean.grΌσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι και την 13η  Φεβρουαρίου  2013,  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00 μ.μ.,  στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, ισόγειο, γραφείο 2.18) , στη Μυτιλήνη.ΚαθηγήτριαΘεοδώρα ΠετανίδουΑντιπρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας  Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ