ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΝ 2012

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χίου (ΔΕΥΑΧ), προκηρύσσει Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών αυτής και τις διατάξεις Π.Δ. 28/1980, την υπ' αρ. 391/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την εκτέλεση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΑΝ 2012», με προϋπολογισμό 20.000,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.
Τα οχήματα θα παραδοθούν άμεσα και κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη ανοιγμένη τιμή ανά όχημα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου στο πρώην δημαρχείο Αγίου Μηνά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από σύνδεσμο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της επιχείρησης http://www.deyaxiou.gr/, κατόπιν συνεννοήσεως με την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710-44351, FAX επικοινωνίας 22710-41553, αρμόδιος για επικοινωνία Καλογεράκης Πέτρος.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο πρώην δημαρχείο Αγίου Μηνά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χίου στις 21/12/2012 και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00.

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί ξανά στις 28/12/2012 και ώρα λήξης 10:00 π.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ

ΦΥΤΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πηγή: ΔΕΥΑΧ