«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΣ 02/11/2011
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3837
Διεύθυνση : Δημοκρατίας 4
Τηλέφωνα : 2271044351 έως 57
Τμήμα : Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Πληροφορίες : Αναστασιάδης Δημήτριος
Τηλέφωνο : 2271044351
Κινητό : 6973324537
Fax : 2271041553
e-mail : info@deyaxiou.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ»
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χίου (ΔΕΥΑΧ), προκηρύσσει προχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών αυτής και τις διατάξεις Π.Δ. 28/1980, την υπ' αρ. 183/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την επιλογή αναδόχου για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ», με προϋπολογισμό 21.900,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.
Τα υλικά θα παραδοθούν σταδιακά κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου στο πρώην δημαρχείο Αγίου Μηνά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ Χίου (πρώην δημαρχείο Αγίου Μηνά) ή από σύνδεσμο στο διαδίκτυο κατόπιν συνεννοήσεως με την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710-44351, FAX επικοινωνίας 22710-41553, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αναστασιάδης Δημήτριος
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο πρώην δημαρχείο Αγίου Μηνά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χίου στις 10/11/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ

ΦΥΤΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πηγή: Δ.Ε.Υ.Α.ΧΙΟΥ