ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ »
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χίου (ΔΕΥΑΧ), προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του κανονισμού προμηθειών αυτής και την υπ' αρ. 58/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για την επιλογή αναδόχου για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», με προϋπολογισμό 59.715,00 € χωρίς ΦΠΑ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.
Τα υλικά θα παραδοθούν σταδιακά κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου στο πρώην δημαρχείο Αγίου Μηνά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από σύνδεσμο στο διαδίκτυο κατόπιν συνεννοήσεως με την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710-44351, FAX επικοινωνίας 22710-41553, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αναστασιάδης Δημήτριος
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο πρώην δημαρχείο Αγίου Μηνά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χίου στις 13/03/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00.

 

Πηγή: Δ.Ε.Υ.Α.ΧΙΟΥ