ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΙΩΝΙΑΣ Ν. ΧΙΟΥ

Ο Δήμος Ιωνίας Χίου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια κατασκευή παιδικής χαράς στην Καλλιμασιά Δήμου Ιωνίας Ν. Χίου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 30.000,00 ευρώ.

 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου, οδός Αγ. Ειρήνης, αριθμ. 5, την 24η Αυγούστου 2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την 10.00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την παραλαβή της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 2271351521 αρμόδιος κ. Αμπαζής Ιωάννης)