ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 56230/29-12-2011
Χίος, Τ.Κ. 82100
Τηλ.: 2271 3 51614
Fax: 2271 3 51622

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Χίου Πολύδωρος Λαμπρινούδης διακηρύσ¬σει δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο πο¬σό των εξακοσίων χιλιάδων εκατό ογδόντα επτά ευρώ (600.187,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η συνολική δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται σε 725.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
Το αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια διαξονικού τετρακίνητου ελκυστήρα, δύο ημιρυμουλκούμενων απορριματοκιβωτίων 55m3, ενός τριαξονικού οχήματος τύπου γάντζου, τριών απορριματοκιβώτιων συμπίεσης 24m3, επτά απορριματοκιβωτίων συμπίεσης 12m3. Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές για ένα ή και για περισσότερα είδη. Τόπος παράδοσης των ειδών είναι η Χίος (σε σημείο υπόδειξης από την αρμόδια υπηρεσία) στην Ελλάδα.
Η μέγιστη αποδεκτή προθεσμία για την παράδοση των ειδών είναι πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη διαγωνισμού και τις τεχνικές προδιαγραφές από τον δικτυακό τόπο www.chioscity.gr και από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου, Οινοποίωνος 1, Χίος, ΤΚ 82100 – Νήσος Χίος, Νομός Χίου, Τηλ: 2271351614, Fax : 2271351622, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού και μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλ μέχρι και την 22/02/2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα Χίου, Δημοκρατίας 2, ΤΚ82100 Χίος, ενώπιον της κατά νόμο Επιτροπής Διαγωνισμού την 28/02/2012 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 10.00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής την 11.00 π.μ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στο Δημαρχιακό Κατάστημα, στην ως άνω διεύθυνση, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας αποσφράγισης των προσφορών και μέχρι ώρας 14:00 μ.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή ενώσεις/Κοινοπραξίες, ή Συνεταιρισμοί αυτών, ή αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι του δημοπρατούμενου αντικειμένου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στην διεθνή συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT), σύμφωνα με τα άρθρα 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 12 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, ή σε άλλες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες.
Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι, κατά τα ανωτέρω, έχοντες δικαίωμα συμμετοχής και οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.
Στην περίπτωση κατακύρωσης της προμήθειας σε ένωση Προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου για την εξασφάλιση της ορθής εκτέλεσης της σύμβασης.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5 % επί της συνολικής ή τμηματικής προϋπολογισθείσας από το Δήμο δαπάνης, για την οποία υποβάλλεται προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ και πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών.
Η προμήθεια είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 77,52 % και κατά 22,48 % από Εθνικούς Πόρους. Η πληρωμή της αξίας του εξοπλισμού στον ανάδοχο θα γίνει σε ευρώ, με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και με την προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 37 της Υ.Α. 11389/08.03.1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
Κάθε προσφέρων οφείλει να αποδείξει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με την υποβολή ενός ή περισσοτέρων από τα ακόλουθα: (i) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης, η οποία θεωρείται επαρκής όταν ανέρχεται σε ποσοστό 20% τουλάχιστον, του ενδεικτικού προϋπολογισμού με ΦΠΑ της παρούσας προκήρυξης, για το είδος για το οποίο κατατίθεται προσφορά, (ii) αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης ή (iii) υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τα υπό προμήθεια υλικά, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις, από τις οποίες θα προκύπτει ύψος κύκλου εργασιών, όσον αφορά τα υπό προμήθεια υλικά, τουλάχιστον ίσο με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας προκήρυξης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το είδος για το οποίο κατατίθεται προσφορά. Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές τους ικανότητες με την υποβολή καταλόγου, με τις κυριότερες παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων ίδιου ή παρεμφερούς με το προς προμήθεια είδος, με μνεία, για κάθε παράδοση, του παραλήπτη, είτε εμπίπτει στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, της ημερομηνίας παράδοσης και του ποσού. Ελάχιστη απαίτηση θεωρείται οι προσφέροντες να έχουν παραδώσει τουλάχιστον ένα ίδιο ή παρόμοιο μηχάνημα κατά την τελευταία πριν τον χρόνο του διαγωνισμού τριετία.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Η σύμβαση θα ανατεθεί βάσει κριτηρίων συνδεόμενων με το βαθμό ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών, την ποιότητα και απόδοση, καθώς και την τεχνική υποστήριξη και κάλυψη, όπως αυτά περιγράφονται στα τεύχη διαγωνισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να α¬πευθύνονται στην Τ.Υ. Δ Χίου (αρμόδιος κος Μακριπλής Γεώργιος) στα τηλέφωνα 2271 3 51614 και fax 2271 3 51622.
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης και τυχόν επαναληπτικής της, βαρύνουν τον ανάδοχο της προμήθειας.
Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 29/12/2011.
Χίος, 29/12/2011
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ

Πηγή: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ