ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΣ 09/01/2012
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 111
Διεύθυνση : Δημοκρατίας 4
Τηλέφωνα : 2271044351 έως 57
Τμήμα : Τ.Υ. Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Fax : 2271041553
e-mail : info@deyaxiou.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ»
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Χίου (ΔΕΥΑΧ), προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1069/1980, τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, τον κανονισμό προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006, την υπ' αρ. 232/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την επιλογή αναδόχου για: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ», με προϋπολογισμό 95.000,00€ χωρίς ΦΠΑ.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου.
Τα υλικά θα παραδοθούν σταδιακά κατόπιν συνεννοήσεως με την υπηρεσία.
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα ειδών.

Οι προσφορές θα υποβληθούν στην διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου στο πρώην δημαρχείο Αγίου Μηνά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από σύνδεσμο στο διαδίκτυο κατόπιν συνεννοήσεως με την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Χίου
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22710-44351, FAX επικοινωνίας 22710-41553, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αναστασιάδης Δημήτριος
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο πρώην δημαρχείο Αγίου Μηνά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑ Χίου στις 03/02/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης της παραλαβής των προσφορών 10:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α. ΧΙΟΥ

ΦΥΤΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πηγή: Δ.Ε.Υ.Α.Χ.