ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ                                                                                                           Μυτιλήνη 1/3/2013                                                                                                                                A.Π. 1060γ  

          ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη 81100, τηλ: +30 22510 36143, 36145, 36142, Fax: +30 22510 36149

2.       Τίτλος προμήθειας:  Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ακαδημαϊκές μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα πλαίσια του “Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013”.

 1. Διαδικασία που επελέγη για την ανάθεση: Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, ανά Ομάδα Ειδών. 
 2. Εξοπλισμός υπό προμήθεια: Ομάδα Ζ: Συστήματα Αναγνώρισης Τεκμηρίων, Ομάδα Η: Φωτοτυπικά, Ομάδα Θ: Εξοπλισμός Μηχανογράφησης, Ομάδα Ι: Ολοκληρωμένα Συστήματα Εκτύπωσης.
 3. Προϋπολογισμός προμήθειας: Εκατόν πενήντα χιλιάδες ΕΥΡΩ (€ 150.000,00), συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.
 4. Χρόνος Παράδοσης:  Ομάδες Ειδών Ζ, Η, Θ, Ι → 3 μήνες
 5. Τόπος Παράδοσης: Οι εγκαταστάσεις των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα νησιά Λέσβος, Σάμος, Χίος και Λήμνος.
 6. Υπηρεσία και διεύθυνσή της από την οποία μπορούν να ζητηθούν οι συγγραφές υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100.   Τηλ. +30 22510 36143, 36145, 36142, fax: +30 22510 36127, e-mails: xfiori@aegean.gr, p.kara@aegean.gr, ekenteri@aegean.gr. Ηλεκτρονική διάθεση διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, http://www3.aegean.gr/aegean/greek/news/diag   
 7. Υπηρεσία και διεύθυνση από την οποία μπορούν να ζητηθούν πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100. Για τις, και για τις Ομάδες Ειδών Ζ έως Ι, Παναγιώτης Μουτζουρέλλης, Νίκος Κουρτζής και Πέρης Βουγιούκας, στα τηλ. +30 2251036062, 36036, 36073 και στα emails giotis@aegean.gr, kourtzis@aegean.gr, perrys@aegean.gr . 
 8. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών: Η 22η Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα  με  ώρα  λήξης αυτής την 15:00 μ.μ της αυτής ημερομηνίας, στο γραφείο Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 9. Διεύθυνση που θα σταλούν οι προσφορές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Κεντρική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων, Τμήμα Περιουσίας και Προμηθειών, Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη 81100, με την ένδειξη «Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου».
 10. Γλώσσα που θα συνταχθούν οι προσφορές: H ελληνική.
 11. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η 23η Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας.
 12. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Έλληνες και αλλοδαποί (φυσικά και νομικά πρόσωπα), Συνεταιρισμοί και Ενώσεις / Κοινοπραξίες, οι προβλεπόμενοι από το ΠΔ 60/2007, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην χώρα καταγωγής τους.
 13. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: Κάθε προσφέρων στον διαγωνισμό οφείλει να καταθέσει εγγύηση συμμετοχής (άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007) για ποσό που να αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α) που  αντιστοιχεί στην Ομάδα ή Ομάδες Ειδών την προμήθεια των οποίων δηλώνει ότι προτίθεται να αναλάβει με την προσφορά του. Η εγγύηση συμμετοχής θα είναι ξεχωριστή για κάθε Ομάδα Ειδών για την οποία υποβάλλει ο συμμετέχων προσφορά.
 14. Χρονικό διάστημα για το οποίο δεσμεύεται ο προσφέρων για την προσφορά του: Οι προσφορές ισχύουν καις δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για τουλάχιστον έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
 15. Εναλλακτικές προσφορές:  Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 16. Τρόπος Χρηματοδότησης: Το κόστος θα καλυφθεί με συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%, μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ με κωδικό 2010ΣΕ14580019.  Η πληρωμή θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή του εξοπλισμού από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

19.   Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στον Τύπο: Η 7η/3ου/2013.

 1. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία επισήμων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Η 6η/3ου/13.
 2. Ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στο τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως: Η 6η/3ου/13 (για δημοσίευση την 8η/3ου/13).
 3. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: Η 11η/3ου/13.
 4. Έξοδα δημοσίευσης:  βαρύνουν τον Ανάδοχο.

   Πάρις Τσάρτας    

                     Πρύτανης Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ