ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Χίου κ. Πολύδωρος Λαμπρινούδης διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-93) σε πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την
χαμηλότερη τιμή η «Προμήθεια Εξοπλισμού του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης
γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Χίου» προϋπολογισμού ευρώ 15.600,00 ευρώ (προ ΦΠΑ
16%), 18.100,00€ με Φ.Π.Α.
Στον διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτοί: α) φυσικά πρόσωπα, β) νομικά
πρόσωπα γ) ενώσεις προμηθευτών (εάν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 ΕΚΠΟΤΑ) δ)
συνεταιρισμοί, υποβάλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς που
αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης.
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να προσκομίσουν οι ίδιοι την
προσφορά τους στα γραφεία του Δήμου Χίου την Πέμπτη 13/12/2012 και από ώρα 10.00 έως 10.30
ή να στείλουν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο την προσφορά τους ώστε να πρωτοκολληθεί στο
Δήμο την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα του διαγωνισμού.
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό για προσφορά μόνο για το τμήμα Α ποσού
256,25 €, μόνο για το τμήμα Β ποσού 523,75 € ή για το σύνολο της προμήθειας 780,00 €
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από τον Δήμο Χίου στο τηλ. 2271351615
Τεύχη δημοπράτησης μπορούν να παραλαμβάνονται από τη Οργάνωσης και Πληροφορικής
Οινοπίωνος 1 του Δήμου Χίου ή από το διαδίκτυο στη διεύθυνση www.chioscity.gr.
Χίος 04/12/2012
Ο Δήμαρχος
Πολύδωρος Λαμπρινούδης

Πηγή: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ