Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2024

Ο Δήμαρχος Χίου προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2024», προϋπολογισμού 265.187,68 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ & δικαιώματος προαίρεσης.

Στον διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν.4412/2016, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. Ο διαγωνισμός με Α/Α Συστήματος 258215 θα διεξαχθεί αποκλειστικά με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 4η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00μ.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2.211,79 €, δηλαδή σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας από το Δήμο δαπάνης προ ΦΠΑ & δικαιώματος προαίρεσης,
όπως αναλυτικά προσδιορίζεται στο άρθρο 2.2.2 της σχετικής διακήρυξης.

Πλήρη τεύχη δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δ. Χίου στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.chios.gov.gr/category/prokiryxeis/promitheies/diagonismoi

και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr

Επισυνάπτεται η σχετική Περίληψη Διακήρυξης:

Περίληψη Διακήρυξης ΓΑΛΑ 2024 με ΔΙΑΥΓΕΙΑ