Δήμος Χίου: Προμήθεια καυσίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2024

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Χίου δημοσίευσε την υπ’ αριθ.95630/16-11-2023 Περίληψη Διακήρυξης για την «Προμήθεια καυσίμων για την λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2024»

Πλήρη τεύχη δημοπράτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δ. Χίου και στη διαδρομή: https://www.chios.gov.gr/category/prokiryxeis/promitheies/diagonismoi, καθώς και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος 258216).