ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ν. 3299/2004

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 5 εδάφιο γ του νόμου 3299/2004, παρακαλούνται οι φορείς που έχουν
υποβάλλει επενδυτικά σχέδια προς επιχορήγηση στο πλαίσιο του ν. 3299/2004, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία εξέτασης από την Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή (σχέδια που δεν έχουν εισαχθεί ακόμη στην ΚΓΕ ή
σχέδια, των οποίων η εξέταση έχει αναβληθεί) να προσκομίσουν έως τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010
συμπληρωματικά στοιχεία, απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησής τους. Τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που υποχρεωτικά συνοδεύουν τις αιτήσεις υπαγωγής (άρθρο 7, παρ. 5 του νόμου
3299/2004, όπως ισχύει, υπ' αριθμ. 33017/25-7-2007 ΦΕΚ 1292/Β΄/25-7-2007 Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει)
αλλά συνιστούν επικαιροποίηση των ήδη υποβληθέντων με την αίτηση και ζητούνται για την υποβοήθηση του
έργου της αξιολόγησης.
Οι φορείς καλούνται να προσκομίσουν κατά περίπτωση ένα ή περισσότερα εκ των εξής:
1. Eπικαιροποίηση των στοιχείων δυνατότητας κάλυψης της Ίδιας Συμμετοχής από τα οποία να
τεκμηριώνεται η διαχρονική διαθεσιμότητα των απαιτούμενων κεφαλαίων. Η πλήρωση της δυνατότητας
αυτής, αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
• Τραπεζικές βεβαιώσεις υπολοίπου ημέρας και μέσων 3μηνιαίων υπολοίπων λογαριασμών.
(σε περίπτωση περισσότερων του ενός λογαριασμού, τα υπόλοιπα θα πρέπει να έχουν την ίδια ημερομηνία)
• Βεβαιώσεις κατοχής τραπεζικών προϊόντων.
• Τρέχουσες αποτιμήσεις χαρτοφυλακίων.
• Παραστατικά τεκμηρίωσης της καταβολής της αύξησης του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου.
• Παραστατικά τεκμηρίωσης της ύπαρξης της απαιτούμενης ρευστότητας, σε περίπτωση κάλυψης
της Ίδιας Συμμετοχής με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών.
2. Θεωρημένο ισοζύγιο (3ου βαθμού) του φορέα πριν από την έναρξη της επένδυσης, καθώς και το πλέον
πρόσφατο διαθέσιμο Ισοζύγιο.
3. Υπεύθυνη δήλωση για το εάν ο φορέας ή/και οι μέτοχοί του συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες, και εάν ο
φορέας ή οι συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες εταιρείες αυτού:
• Έχουν υποβάλει και άλλα αιτήματα υπαγωγής στον Ν.3299/04.
• Έχουν ήδη υπαχθεί για άλλα επενδυτικά σχέδια στον Ν.3299/04.
4. Ισολογισμούς, Δήλωση E7 και συγκεντρωτικές Α.Π.Δ. των χρήσεων 2008 & 2009 του φορέα, καθώς και
των συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων εταιρειών αυτού.
5. Προκειμένου για επενδυτικά σχέδια Μεγάλων Επιχειρήσεων, την τεκμηρίωση του χαρακτήρα κινήτρων
της αιτούμενης ενίσχυσης βάσει του Ν.3752/09.
6. Υπόμνημα με την εξέλιξη του επενδυτικού έργου (περιγραφή φυσικού & οικονομικού αντικειμένου) και
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικά υποβληθέν αίτημα, εφόσον υπάρχουν:
• Αλλαγές αδειοδοτήσεων.
• Τροποποιήσεις Μετοχικής/Εταιρικής Σύνθεσης, Σύνθεση Δ/Σ, Νόμιμη Εκπροσώπηση.
• Σε περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, προσκόμιση των σχετικών παραστατικών.
(Καταστατικό, ΦΕΚ Σύστασης, Σύνθεση Δ/Σ, Νόμιμη Εκπροσώπηση, Μετοχική Σύνθεση)
Η υποβολή τους θα γίνεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Νίκης 5-7, γενικό
πρωτόκολλο, 2ος όροφος) με τη νόμιμη διαδικασία.
Επισημαίνεται ότι η κατάθεση έως την ως άνω καταληκτική προθεσμία, των ως άνω δικαιολογητικών ως
στοιχείων επικαιροποίησης της πρότασης, είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου για την απόδειξη της
πλήρωσης των προϋποθέσεων για την υπαγωγή της πρότασης στο Ν. 3299/2004. Κατά συνέπεια, η μη
κατάθεση των ως άνω δικαιολογητικών επικαιροποίησης στην οριζόμενη καταληκτική προθεσμία θα έχει ως
συνέπεια τη μη απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων του νόμου για την υπαγωγή της πρότασης στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004, κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 5 εδ. (α) και (β) και παρ. 9 Ν. 3299/2004.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία,
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης

Δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 5 εδάφιο γ του νόμου 3299/2004, παρακαλούνται οι φορείς που έχουν
υποβάλλει επενδυτικά σχέδια προς επιχορήγηση στο πλαίσιο του ν. 3299/2004, για τα οποία δεν έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία εξέτασης από την Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή (σχέδια που δεν έχουν εισαχθεί ακόμη στην ΚΓΕ ή
σχέδια, των οποίων η εξέταση έχει αναβληθεί) να προσκομίσουν έως τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2010
συμπληρωματικά στοιχεία, απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησής τους. Τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν τα
απαραίτητα δικαιολογητικά που υποχρεωτικά συνοδεύουν τις αιτήσεις υπαγωγής (άρθρο 7, παρ. 5 του νόμου
3299/2004, όπως ισχύει, υπ' αριθμ. 33017/25-7-2007 ΦΕΚ 1292/Β΄/25-7-2007 Υπουργική Απόφαση, όπως ισχύει)
αλλά συνιστούν επικαιροποίηση των ήδη υποβληθέντων με την αίτηση και ζητούνται για την υποβοήθηση του
έργου της αξιολόγησης.
Οι φορείς καλούνται να προσκομίσουν κατά περίπτωση ένα ή περισσότερα εκ των εξής:
1. Eπικαιροποίηση των στοιχείων δυνατότητας κάλυψης της Ίδιας Συμμετοχής από τα οποία να
τεκμηριώνεται η διαχρονική διαθεσιμότητα των απαιτούμενων κεφαλαίων. Η πλήρωση της δυνατότητας
αυτής, αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
• Τραπεζικές βεβαιώσεις υπολοίπου ημέρας και μέσων 3μηνιαίων υπολοίπων λογαριασμών.
(σε περίπτωση περισσότερων του ενός λογαριασμού, τα υπόλοιπα θα πρέπει να έχουν την ίδια ημερομηνία)
• Βεβαιώσεις κατοχής τραπεζικών προϊόντων.
• Τρέχουσες αποτιμήσεις χαρτοφυλακίων.
• Παραστατικά τεκμηρίωσης της καταβολής της αύξησης του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου.
• Παραστατικά τεκμηρίωσης της ύπαρξης της απαιτούμενης ρευστότητας, σε περίπτωση κάλυψης
της Ίδιας Συμμετοχής με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών.
2. Θεωρημένο ισοζύγιο (3ου βαθμού) του φορέα πριν από την έναρξη της επένδυσης, καθώς και το πλέον
πρόσφατο διαθέσιμο Ισοζύγιο.
3. Υπεύθυνη δήλωση για το εάν ο φορέας ή/και οι μέτοχοί του συμμετέχουν σε άλλες εταιρείες, και εάν ο
φορέας ή οι συνδεδεμένες/συνεργαζόμενες εταιρείες αυτού:
• Έχουν υποβάλει και άλλα αιτήματα υπαγωγής στον Ν.3299/04.
• Έχουν ήδη υπαχθεί για άλλα επενδυτικά σχέδια στον Ν.3299/04.
4. Ισολογισμούς, Δήλωση E7 και συγκεντρωτικές Α.Π.Δ. των χρήσεων 2008 & 2009 του φορέα, καθώς και
των συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων εταιρειών αυτού.
5. Προκειμένου για επενδυτικά σχέδια Μεγάλων Επιχειρήσεων, την τεκμηρίωση του χαρακτήρα κινήτρων
της αιτούμενης ενίσχυσης βάσει του Ν.3752/09.
6. Υπόμνημα με την εξέλιξη του επενδυτικού έργου (περιγραφή φυσικού & οικονομικού αντικειμένου) και
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικά υποβληθέν αίτημα, εφόσον υπάρχουν:
• Αλλαγές αδειοδοτήσεων.
• Τροποποιήσεις Μετοχικής/Εταιρικής Σύνθεσης, Σύνθεση Δ/Σ, Νόμιμη Εκπροσώπηση.
• Σε περίπτωση υπό σύσταση εταιρειών, προσκόμιση των σχετικών παραστατικών.
(Καταστατικό, ΦΕΚ Σύστασης, Σύνθεση Δ/Σ, Νόμιμη Εκπροσώπηση, Μετοχική Σύνθεση)
Η υποβολή τους θα γίνεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Νίκης 5-7, γενικό
πρωτόκολλο, 2ος όροφος) με τη νόμιμη διαδικασία.
Επισημαίνεται ότι η κατάθεση έως την ως άνω καταληκτική προθεσμία, των ως άνω δικαιολογητικών ως
στοιχείων επικαιροποίησης της πρότασης, είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου για την απόδειξη της
πλήρωσης των προϋποθέσεων για την υπαγωγή της πρότασης στο Ν. 3299/2004. Κατά συνέπεια, η μη
κατάθεση των ως άνω δικαιολογητικών επικαιροποίησης στην οριζόμενη καταληκτική προθεσμία θα έχει ως
συνέπεια τη μη απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων του νόμου για την υπαγωγή της πρότασης στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004, κατά την έννοια του άρθρου 7 παρ. 5 εδ. (α) και (β) και παρ. 9 Ν. 3299/2004.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία,
Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης

Πηγή: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ