ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Επιμελητήριο Χίου ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών προδημοσίευσε την προκήρυξη του νέου προγράμματος ενίσχυσης των Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν τις θεματικές ενότητες Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών.
Επιλέξιμες είναι οι υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κύκλο εργασιών έως 10.000.000 ευρώ και έως 50 εργαζόμενους προσωπικό, έχουν 2 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και έχουν μέσο κύκλο εργασιών της περασμένης τριετίας:
• άνω των 50.000 ευρώ για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»,
• άνω των 30.000 ευρώ μέχρι για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»
• και άνω των 30.000 ευρώ για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 65% για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Οι προϋπολογισμοί των επενδύσεων ανά θεματική ενότητα είναι :
• Για τη Μεταποίηση: από 50.000 € έως 300.000 €.
• Για τον Τουρισμό: από 30.000 € έως 250.000 €.
• Για το Εμπόριο: από 20.000 € έως 200.000 €.
• Για τις Υπηρεσίες: από 20.000 € έως 200.000 €.
Η δημιουργία και για πρώτη φορά η αποπεράτωση κτιριακών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται στις επιλέξιμες δαπάνες σε ποσοστό έως 50% της συνολικής επένδυσης, για τις θεματικές ενότητες της Μεταποίησης, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών. Οι δαπάνες για τα κτιριακά μπορούν να καλύπτουν το σύνολο της επένδυσης στον τομέα του τουρισμού (π.χ. καταλύματα). Η διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται σε 12 μήνες για τους τομείς του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και σε 18 μήνες για τη Μεταποίηση και τον Τουρισμό, ενώ θα δίδεται η δυνατότητα δίμηνης ή τετράμηνης παράτασης.

Η ημερομηνία ανάρτησης της προδημοσίευσης, ήτοι η 25/05/2009, είναι ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των επενδυτικών προτάσεων θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Περισσότερες πληροφορίες: α) στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών: τηλ. 210 3742071-076-082-083-086, β) στο δικτυακό τόπο http://www.espa.gr/ και γ) στο Επιμελητήριο Χίου τηλ. 22710 44330-1.

Προδημοσίευση Προκήρυξης

http://www.ggea.gr/news/ypoio_090525_Prodimosieysi.pdf 

Συνημμένα Αρχεία

 

http://www.ggea.gr/news/sunhmmena_arxeia.zip

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ