ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ “ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ 2009”, “ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009” ΚΑΙ “ΜΕΤΟΙΚΩ 2009”

Πρόγραμμα "Εξελίσσομαι 2009"

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο επιμέρους προγράμματα. Προς το παρόν θα "τρέξει" το πρόγραμμα μόνο για τις Μεσαίες επιχειρήσεις. Για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, θα ακολουθήσει, στο άμεσο μέλλον, νέα ανακοίνωση.

Το "Εξελίσσομαι" αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των μεσαίων επιχειρήσεων – που δραστηριοποιούνται κυρίως στον κλάδο της μεταποίησης – με στόχο την ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων για νέες παραγωγικές υποδομές. Στόχος είναι οι επιχειρήσεις αυτές να μπορέσουν να:

Ενδυναμώσουν την παρουσία τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά
Ενσωματώσουν τεχνολογική ή / και μη τεχνολογική καινοτομία
Αναπτύξουν νέα και πιστοποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες ή / και να διαφοροποιήσουν τα υπάρχοντα
Προϋπολογισμός: €100εκ.

Δημόσια Δαπάνη: €50 εκ.

Ποσοστά Χρηματοδότησης:
30-60% (ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης)

Επιλέξημες Επιχειρήσεις:

Μεταποιητικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις υποστηρικτικές του κλάδου μεταποίησης
Μεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει την παραγωγική δραστηριότητά τους το αργότερο έως την 01/01/2005
Εμφανίζουν, κατά την τελευταία τριετία, θετικό μέσο όρο των αποτελεσμάτων προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων
Τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας
Έχουν νομική μορφή (ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.)
Ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας που προέρχεται από τη μεταποίηση ή τις υποστηρικτικές στη μεταποίηση υπηρεσίες είναι > 50%.
Επιλέξημες Δαπάνες

Κτιριακές & ειδικές εγκαταστάσεις
Μηχανολογικού, λογισμικού & άλλου εξοπλισμού
Δαπάνες απόκτησης τεχνολογίας
Εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας και συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
Δαπάνες συμμετοχής σε έκθεση
Δαπάνες σύνδεσης
Δαπάνες συμβούλων
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων ορίστηκε η 09/11/2009.

Κατεβάστε  http://www.ypan.gr/docs/d.t.(15%2007%2009)odhgos%20exelissomai%20mesaies%20.doc τον Οδηγό του Προγράμματος.

Πρόγραμμα "Πρωτοτυπώ 2009"

Το πρόγραμμα "Πρωτοτυπώ 2009" αφορά τόσο τις υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, όσο και την ίδρυση από φυσικά πρόσωπα νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων.

Σε σχέση με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, το πρόγραμμα επιδιώκει την προώθηση της καινοτομίας ως βασικής παραμέτρου για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και την διαφοροποίηση και αναγέννηση παραδοσιακών κλάδων της οικονομίας, μέσα από την εμπορική αξιοποίηση πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών.

Σε ότι αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσα από την ίδρυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα (τα οποία έχουν γεννηθεί πριν το 1970) τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μία πρωτότυπη ιδέα σε επιχειρηματική καινοτομία.

Προϋπολογισμός:
€24εκ. για υφιστάμενες επιχειρήσεις
€16 εκ. για νέες επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα

Προϋπολογισμός έργων:
€50.000 – €200.000 για υφιστάμενες
€30.000 – €200.000 για νέες επιχειρήσεις

Ποσοστά Χρηματοδότησης:
50% γενικά
60% νησιά με λιγότερο από 5.000 και πυρόπληκτες – σεισμόπληκτες περιοχές

Επιλέξημες Επιχειρήσεις

Πρόγραμμα για υφιστάμενες επιχειρήσεις: Νέες ή νεοσύστατες Πολύ Μικρές και Μικρές καινοτόμες Επιχειρήσεις με έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 1 έως και 5 έτη από την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος
Πρόγραμμα για νέες επιχειρήσεις από φυσικά πρόσωπα: Υπό ίδρυση Πολύ Μικρές και Μικρές καινοτόμες Επιχειρήσεις από δημιουργικές ομάδες του πληθυσμού, οι οποίες θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος
Ενδεικτικοί τομείς επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων:

Εφαρμογές Βιομηχανικών Τεχνολογιών (Manufacturing / Processing), προηγμένα υλικά, εφαρμογές μικροηλεκτρονικής
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ενέργεια
Περιβάλλον
Εμπορικές Εφαρμογές στον κλάδο «Υγεία» – «Βιοτεχνολογία»
Μεταφορές
Πολιτιστική Κληρονομιά / Κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης
Υπηρεσίες
Λοιπές εφαρμογές
Επιλέξημες Δαπάνες:

Εξοπλισμός και Ειδικές Εγκαταστάσεις
Κτιριακά & Διαμόρφωση Χώρων
Δαπάνες marketing και οργάνωσης – Άλλες Δαπάνες
Δαπάνες Συμβούλου
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων ορίστηκε η 09/11/2009.

Κατεβάστε http://www.ypan.gr/docs/d.t.(15%2007%2009)epichiriseis%202009.doc  τον Οδηγό για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Κατεβάστε  http://www.ypan.gr/docs/d.t.(15%2007%2009)neoi%20epichirimaties%20.doc τον Οδηγό για την Ίδρυση Νέων επιχειρήσεων.

Πρόγραμμα "Μετοικώ 2009"

Το πρόγραμμα "Μετοικώ" προωθεί τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη στην περιφέρεια και γενικότερα το άνοιγμα νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ελληνική περιφέρεια από κατοίκους των μεγάλων αστικών κέντρων.

Στόχοι του προγράμματος:

Ανάπτυξη τοπικών οικονομιών μέσω της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων
Ενθάρρυνση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού από τα μεγάλα αστικά κέντρα προς την ελληνική περιφέρεια
Αποκέντρωση επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων και ενδυνάμωση της περιφερειακής ανάπτυξης
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να μετεγκατασταθούν από τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια

Β. Νέες επιχειρήσεις, που ιδρύονται στην περιφέρεια της χώρας από φυσικά πρόσωπα ηλικίας μέχρι 55 ετών, που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι μόνιμοι κάτοικοι των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης

Προϋπολογισμός:
€12εκ. για μετεγκατάσταση υφιστάμενης επιχείρησης
€28εκ. για ίδρυση νέας επιχείρησης

Προϋπολογισμός έργων:

€ 30.000 – € 200.000 για επιχειρήσεις των κλάδων μεταποίησης και ανακύκλωσης και περιορισμού της ρύπανσης
€30.000 – €100.000 για επιχειρήσεις τουρισμού
€20.000 – €100.000 για εμπορικές επιχειρήσεις & επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
Ποσοστά Χρηματοδότησης: 50% & 60%

Επιλέξημες Επιχειρήσεις:

Για μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στους νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης και επιθυμούν να μεταφέρουν τη λειτουργία στην υπόλοιπη χώρα, καθώς και στις εξαιρούμενες περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης & Αττικής (π.χ., Κύθηρα)

Για ίδρυση νέας επιχείρησης: Φυσικά πρόσωπα που γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991, διαμένουν μόνιμα στους νομούς Αττικής & Θεσσαλονίκης και που σήμερα δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιλέξημες δαπάνες:

Εξοπλισμός και ειδικές εγκαταστάσεις
Δαπάνες κτιριακές & διαμόρφωσης χώρων
Δαπάνες προβολής, προώθησης, υπηρεσίες συμβούλων, άλλες δαπάνες
Έναρξη Υποβολής Προτάσεων ορίστηκε η 09/11/2009.

Κατεβάστε http://www.ypan.gr/docs/d.t.(15%2007%2009)metoikw%20.doc τον Οδηγό Προγράμματος.

 

Πηγή: ΕΣΠΑ