ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3.000 ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-32 ΕΤΩΝ ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ΟΑΕΔ πληροφορεί τους ανέργους, ηλικίας 22 – 32 ετών, ότι υλοποιείται Πρόγραμμα 3.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών με το διακριτικό τίτλο «ΝΕΟΙ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ».

 

Ως ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ για συμμετοχή στο πρόγραμμα, ορίζεται η 21/11/2008, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα  των υποψηφίων θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ.

 

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους ανέργους όλης της χώρας με εξαίρεση τους ανέργους που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στις περιοχές αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Αττικής και Νήσων του ΟΑΕΔ.

 

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση των ανέργων, ηλικίας 22-32 ετών, στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

 

 

1.      ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Οι ενδιαφερόμενοι νέοι θα πρέπει:

1)     Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

2)     Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ. 

3)     Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

4)     Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

H Υπηρεσία θα διατηρεί πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’  στο αρχείο της, το οποίο σύμφωνα με την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482 κοινή απόφαση του Υφυπουργού   Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας εφόσον πρόκειται για έλληνα υπήκοο αναζητείται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω στρατολογικών πιστοποιητικών, σημαίνει ότι η αρμόδια Υπηρεσία απευθύνει αίτημα προς το αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο, σύμφωνα με το αντίστοιχο έντυπο και τους όρους που περιέχονται στην απόφαση, για την έκδοση και αποστολή προς αυτήν του αντίστοιχου πιστοποιητικού. Όσον αφορά στις περιπτώσεις ομογενών ή υπηκόων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/20999/29.7.2008 Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών & Απασχόλησης, οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση, όσον αφορά στην εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της Χώρας προέλευσης.

5)     Η έναρξη επιτηδεύματος  να έχει γίνει μετά τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης και υποχρεωτικά μετά την 1/9/2008.

6)     Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 32 ετών.

Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ΝΕΕ για το όριο του 32ου έτους, θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεώς του μέχρι την ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματός του στη ΔΟΥ. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του ΝΕΕ για το 22ο έτος, θα υπολογίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

     

Δύναται να υπαχθεί στο Πρόγραμμα, με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο, μέλος:

– Ομόρρυθμης Εταιρείας (Ο.Ε.)

– Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της και

– Ε.Π.Ε.

 

2.      ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Δεν μπορούν να υπαχθούν στο πρόγραμμα:

1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την  πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου, που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.

 2.  Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημοσίας χρήσεως (ΤΑΧΙ), λεωφορείου ή φορτηγού δημοσίας χρήσεως.

 3. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών, φροντιστήρια, εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών, καντίνες,  περίπτερα, φαρμακεία, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.), καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, κ.ά.), τυχερά, ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, λαχείων και συναφή αυτών.  

 4. Πλανόδιες επιχειρήσεις.

 5. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ’ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.

6. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.). 

7. Όσοι δημιουργούν επιχείρηση σε χώρο στον οποίο λειτουργούσε επιχείρηση από άλλο επαγγελματία με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ΔOΥ ή πριν την μεταφορά της αντίστοιχα.

8.  Όσοι έχουν επιχορηγηθεί από προγράμματα ΝΕΕ κατά το παρελθόν

9. Όσοι είχαν επιχείρηση στους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της έναρξης δραστηριότητας

 

3.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ YΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η διαδικασία υπαγωγής των νέων στο πρόγραμμα, περιλαμβάνει τρία στάδια.

1ο στάδιο: Υποβολή «αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα – υπεύθυνης δήλωσης», η οποία περιλαμβάνει περιγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου του ΝΕΕ. Οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ στην περίπτωση που ο επαγγελματίας δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο ή μέσω των Κ.Ε.Π.

      Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:

         η εξατομικευμένη παρέμβαση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ

         η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ

         η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ μετά την 1/9/2008

 Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται μετά από τη θετική έκθεση ελέγχου και ύστερα από τον επιτόπιο έλεγχο στο χώρο της επιχείρησης, από τους ελεγκτές υπαλλήλους του Οργανισμού. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο η Υπηρεσία θα ελέγχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Συγκεκριμένα ελέγχονται τα κάτωθι:

3.3.1. Βεβαίωση έναρξης της δραστηριότητας της επιχείρησης από τη ΔΟΥ.

3.3.2. Εξοφλημένα τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς περασμένα στα επίσημα θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία της επιχείρησης τους, αξίας τουλάχιστον ίσης με το 40% του ποσού της επιχορήγησης (εμπορεύματα, εξοπλισμοί, πρώτες ύλες κ.λ.π).

Για τις περιπτώσεις των υποψηφίων που συμμετέχουν στη δημιουργία νέων Εταιριών, το ύψος των τιμολογίων που θα αναζητείται θα πρέπει να είναι ίσο με αυτό που απαιτείται και στην περίπτωση ατομικής επιχείρησης.

3.3.3. Καταστατικό σύστασης  της Εταιρείας, εφόσον πρόκειται για Εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο ενδιαφερόμενος.

3.3.4. Μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τίτλο ιδιοκτησίας του χώρου στον οποίο στεγάζεται η επιχείρηση ή παραχωρητήριο θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. όταν ο ιδιοκτήτης είναι σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού.

3.3.5. Νόμιμα πιστοποιητικά για την άσκηση του επαγγέλματός του, όπου αυτά απαιτούνται. Τα νόμιμα πιστοποιητικά δύναται να διαθέτει είτε ο ίδιος είτε ένας τουλάχιστον από τους απασχολουμένους στην επιχείρησή του και σε περίπτωση εταιρείας είτε ο ένας τουλάχιστον από τους εταίρους που απασχολείται στην εταιρεία είτε ένας από τους απασχολουμένους σ΄ αυτή.

Ως νόμιμο πιστοποιητικό θεωρείται  η άδεια άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται. Εφόσον για το ασκούμενο επάγγελμα, όπως αναγράφεται στην έναρξη επιτηδεύματος της Δ.Ο.Υ., δεν προκύπτει σαφώς αν απαιτούνται νόμιμα πιστοποιητικά, ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίζει βεβαίωση του αρμόδιου φορέα στον οποίο υπάγεται η επιχείρησή του (π.χ. Επιμελητήριο) ότι δεν απαιτείται να διαθέτει το σχετικό πιστοποιητικό. 

3.3.6. Να απασχολούνται αποκλειστικά στην επιχείρησή τους και να είναι ασφαλισμένοι κατά κύριο λόγο στον Ασφαλιστικό Φορέα που υπάγεται η επιχείρηση. 

3.3.7. Η επιχείρηση να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της.  Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο εντός της οικίας (κατάλληλα διαμορφωμένο) στις περιπτώσεις: α) μητέρας παιδιού σε προσχολική ηλικία, β) γυναίκας που φροντίζει στην οικία της, συγγενείς α΄ βαθμού με αναπηρία, άνω του 70%. Για τις περιπτώσεις αυτές οι ενδιαφερόμενες απαιτείται να προσκομίζουν βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ. από δημόσιους φορείς.

 

 

4.      ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το ποσό της επιχορήγησης  για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 18.000,00 € σε τρεις (3) ισόποσες  δόσεις.

Το ποσό της επιδότησης προσαυξάνεται κατά 3.000,00 € στις κάτωθι περιπτώσεις :

α) επιδοτούμενων ανέργων, που διακόπτουν την επιδότηση ανεργίας μέχρι και τον δεύτερο (2ο) μήνα της επιδότησής τους και

β) του μέλους εταιρείας (Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), όταν το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το 60%.

Η πρώτη δόση, ύψους 6.000,00 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 12.000,00 ευρώ  σε δύο (2) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 6.000,00 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος  κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί  τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης).

Στις περιπτώσεις αυξημένης επιδότησης 21.000€ ή 24.000€, θα δοθεί προκαταβολή 7.000,00 € ή 8.000,00 € αντίστοιχα και δύο ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις των 7.000,00 € ή 8.000,00 € η κάθε μία αντίστοιχα.

 


Πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.