ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ- CLUSTERS”

Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας- Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/ Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, πρόκειται να προχωρήαει  στην έκδοση προκήρυξης προγράμματος με τίτλο "Επιχειρηματικοί Συνεργατικοί Σχηματισμοί -Clusters".

Πηγή: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ