Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια βασικών ειδών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου απευθύνεται σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταθέσουν προσφορές, για την προμήθεια σε βασικά ειδή για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το έτος 2023.

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. πρωτ. 29165/2-3-2023 (αρ. εγγραφής 15/28-2-2023) και α/α καταχώρησης 1 στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικού – Δημ/κού Ελέγχου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, με ΑΔΑ: 9ΞΦΖ7ΛΩ-ΞΓΔ, για την πληρωμή δαπάνης ποσού 32.591,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Ειδ. Φορέα και ΚΑΕ 2072.1411.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 της Π.Ε. Χίου και ενόψει της προμήθειας σε βασικά ειδή για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το έτος 2023 με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι του ποσού των 32.584,62€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις  να καταθέσουν εγγράφως, σε σφραγισμένο φάκελο, την οικονομική προσφορά τους, έως την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 και ώρα 13:00, στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Π.Β.Α. (Κωνσταντίνου Μονομάχου 35-37, 82100, Χίος).

Επισυνάπτεται η Ανακοίνωση και τα σχετικά έντυπα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α_ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ – ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ