Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος.

Σας ενημερώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Χίου πρόκειται να προμηθευτεί φωτοτυπικό μηχάνημα για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (CPV: 30120000-6) μέχρι του ποσού των 2.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές στο συνημμένο έντυπο (Παράρτημα Α΄).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο, μέχρι την Τετάρτη 08 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00, στο Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας της Π.Ε. Χίου, (Πολυτεχνείου 1, Χίος).

Συνημμένη μπορείτε να βρείτε την αναλυτική Πρόσκληση με το Παράρτημα Α’ (Τεχνικές προδιαγραφές) και  Παράρτημα Β΄(Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ _ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ