Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας πλαστικής δεξαμενής νερού χωρητικότητας 2,0 m3 (τοποθετημένης) στο δώμα του κτηρίου Διοίκησης της Π.Ε. Χίου(Πολυτεχνείου 1)

Η Περιφερειακή Ενότητα Χίου ενημερώνει ότι πρόκειται να προμηθευτεί μία πλαστική δεξαμενή νερού, χωρητικότητας 2,0 m3 τοποθετημένης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο υπ’ αρίθμ. 5513/30-09-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσκομίσουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας της Π.Ε Χίου στην οδό Πολυτεχνείου 1 , έως την Τρίτη 06-10-2020 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Συνημμένα, επίσης, μπορείτε να βρείτε το Παράρτημα Α (Τεχνικές προδιαγραφές) και Παράρτημα Β (Οικονομική προσφορά).

 

 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ