Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

Το Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την οικονομική προσφορά τους, σε κλειστό φάκελο, στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω ταχυδρομείου, έως τη Δευτέρα 08/02/2021 και ώρα 09:00 π.μ.

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να βρείτε αναλυτικά την Πρόσκληση όπως και τα Παραρτήματα Β,Γ,Δ με τις Τεχνικές προδιαγραφές, το υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης και το υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς, αντίστοιχα.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ