Περιφερειακή Ενότητα Χίου: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των ελαιόδεντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου»

Η Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χίου διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό των ελαιόδεντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στους ελαιώνες της Περιφερειακής Ενότητας Χίου» και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι την Κυριακή 9/5/2021 και ώρα 3:00 μ.μ. 

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Διακήρυξη.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: