Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Β. Αιγαίου καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη δρομολογίων όπως αυτά αναλύονται στο παράρτημα Α και για χρονικό διάστημα έως και 30-06-2022, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Χίου. 

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι στις 3 Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Πολυτεχνείου 1, Τ.Κ. 82100, Χίος, στο ισόγειο, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ταχυδρομείου/υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

Επισυνάπτεται η σχετική Πρόσκληση με τα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ.

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: