Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου: Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Προμήθεια Ειδών Τροφίμων στα πλαίσια του ΤΕΒΑ

 

 Σας ενηµερώνουµε ότι έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. (Α.Α συστήµατος 61384) καθώς και στην ιστοσελίδα της Π.Β.Α. www.pvaigaiou.gov.gr  η µε αριθ. πρωτ. 43070/2573/19-07-2018 (Α∆Α: Ψ83Β7ΛΩ-5Υ∆, Α∆ΑΜ: 18PROC003453864) ∆ιακήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού  διαγωνισµού, για την Προµήθεια Ειδών Τροφίµων στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής, ∆ιοικητικές ∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016 – ΚΣ Λήµνου, Σάµου, Ικαρίας – Υποέργο 3: Είδη Τροφίµων» που χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας  προς τους  Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.).

 

Αναλυτικότερα στην επισυναπτόμενη επιστολή. 

Πηγή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ

Σχετικά Αρχεία: