ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. ΕΛΕ_2012_6980/05.12.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 : ΠΣ ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής : Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 2.18, Τ.Κ.: 81100, Μυτιλήνη, τηλέφωνο επικοινωνίας: 00302251036700, 00302251036701, fax: 00302251036709, e-mail: elepromitheies@aegean.gr.
Είδος Σύμβασης : Σύμβαση Υπηρεσιών.
Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης : Το έργο αφορά στην αναβάθμιση – επέκταση της λειτουργικότητας του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Φοιτητολογίου σε όλα τα Τμήματά του Πανεπιστημίου Αιγαίου (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά), διασυνδεδεμένο με τα κεντρικά συστήματα Εύδοξος, Κεντρικών Στατιστικών και Ερμής και θα προσφέρει ένα σύνολο ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους καθηγητές, φοιτητές και γενικότερα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, υιοθετώντας το λογισμικό Φοιτητολογίου του έργου «E- University». Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και υλοποίηση των κάτωθι εφαρμογών/υπηρεσιών :
• Ολοκλήρωση ΟΠΣ Διαχείρισης Φοιτητολογίου
• Υπηρεσίες εγκατάστασης της τελικής έκδοσης στα εξής προπτυχιακά Τμήματα :
1. Τμήμα Μαθηματικών
2. Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
3. Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
4. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
5. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
6. Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών
7. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής
• Υπηρεσίες εγκατάστασης της τελικής έκδοσης σε όλα τα μεταπτυχιακά Τμήματα.
• Υπηρεσίες παραμετροποίησης για όλα τα ανωτέρω Τμήματα.
• Υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων
• Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού
• Υπηρεσίες υποστήριξης έναρξης λειτουργίας
• Υπηρεσίες ολοκλήρωσης νέων ψηφιακών υπηρεσιών προς φοιτητές και μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.
• Υπηρεσίες ολοκλήρωσης, ώστε το λογισμικό να διασυνδεθεί με τα κεντρικά συστήματα.
• Υπηρεσίες ολοκλήρωσης με την κεντρική υποδομή διαχείρισης κεντρικών στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου 1 : ΠΣ Φοιτητολογίου, της Πράξης «Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης Πολιτών και Ακαδημαϊκής Κοινότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου», με κωδικό ΟΠΣ: 304260, που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με Άξονα προτεραιότητας 02 «ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής», Ειδικό Στόχο 2.1. «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα», Ειδικό Στόχο 2.2. «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον πολίτη» και από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου», με Άξονα προτεραιότητας 06 «Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» τα οποία έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) με την Απόφαση CCI 2007 GR 16 1 PO 002/26-10-2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με δικαιούχο της Πράξης τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Τόπος παράδοσης και εγκατάσταση έργου : Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη).
Προϋπολογισμός : Ο Προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα έξι χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (116.056,91€), μη συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α., ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και εννέα λεπτών (26.693,09€). Ο συνολικός προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων, επτακοσίων πενήντα ευρώ (142.750,00€), συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α., χωρίς δικαίωμα προαίρεσης.
Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κοινοτική συνδρομή) και από Εθνικούς Πόρους (εθνική συμμετοχή), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου».
Το σύνολο των δαπανών του Έργου, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τον ενιάριθμο κωδικό Συλλογικής Απόφασης Ένταξης (ΣΑΕ) 3458/2011ΣΑΕ34580067.
Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία εκτέλεσης : Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι : εννέα (9) μήνες.
Εγγυήσεις : Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση Εγγύησης Συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού του έργου (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγύησης συμμετοχής είναι επτά χιλιάδες εκατόν τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά, €7.137,50, συμπεριλαμβανομένου 23% Φ.Π.Α.
Εγγύηση Καλής εκτέλεσης της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας, η αξία της οποίας θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής, που αναφέρονται στη Διακήρυξη.
Είδος διαδικασίας : Ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός
Κριτήρια ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα απο οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τα κριτήρια, που αναφέρονται στην Διακήρυξη.
Τόπος παραλαβής των συμβατικών τευχών της Διακήρυξης : Το τεύχος της Διακήρυξης σε έντυπη μορφή διατίθεται από την έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.9, τηλ. 00302251036736, fax : 00302251036709, email : elepromitheies@aegean.gr., στη Μυτιλήνη. Η Διακήρυξη διατίθεται επίσης μέσω του Διαδικτύου στη διεύθυνση http://www.ru.aegean.gr και σε ηλεκτρονική μορφή. Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την έδρα του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.
Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών : Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να υποβάλουν τις Προσφορές τους αυτοπροσώπως ή με έκπροσωπο ή να τις αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομικώς, συστημένη επιστολή, ιδιωτικό ταχυδρομείο, κ.λ.π.) μέχρι και την προηγουμένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την Τετάρτη 16/01/2013 και ώρα 15:00 μ.μ. στη Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.18, τηλ. 00302251036700, ή 00302251036701, fax : 00302251036709), στη Μυτιλήνη. Οι Προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
Χρόνος και τόπος αποσφράγισης των προσφορών
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 1ος όροφος, γραφ. Α.12, στη Μυτιλήνη, την Πέμπτη 17/01/2013 και ώρα 09:30 π.μ. Στην αποσφράγιση των προσφορών μπορεί να παρίσταται νόμιμος εκπρόσωπος των υποψηφίων Αναδόχων ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτών.
Ισχύς των προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους για έξι (6) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία
Γίνονται δεκτές Προσφορές για το σύνολο των απαιτήσεων. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Προσφορές που υποβάλλονται για μέρος του Έργου.
Πληροφορίες : Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη της Διακήρυξης δίνονται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων, Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών & Ανάθεσης /Παρακολούθησης Συμβάσεων, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.9, τηλ. 00302251036736, fax : 00302251036709, email : elepromitheies@aegean.gr., 81100 Μυτιλήνη.
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικές με τη φύση του προκηρυχθέντος έργου παρέχονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης : diagonismos-ype@aegean.gr. ή στο Fax : 00302251036049.
Καθηγήτρια
Αγγελική Δημητρακοπούλου
Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ