ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη του

Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων δια της χρηματοδότησης από το

ΤΣΜΕΔΕ», προκήρυξε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας ειδών πληροφορικής με

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (Απόφαση

Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 71/13.03.2012, θέμα

13vi), προϋπολογισμού δαπάνης πενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εξήντα

λεπτών (59.461,60€) συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α..

(59.461,60€) συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α..Ο πρόχειρος διαγωνισμός (αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2012_3178/16.05.2012 διακήρυξης), διεξήχθη κανονικά την 31η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης

Προϊόντων και Συστημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου (Κωνσταντινουπόλεως 1-2,

 

31η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης

Προϊόντων και Συστημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου (Κωνσταντινουπόλεως 1-2,

-2,

Ερμούπολη) στη Σύρο.

.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας, σύμφωνα με την Απόφαση Ειδικού

Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 83/12.09.2012, θέμα 11iii), προκηρύσσει την 10η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό

διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος,

 

10η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό

διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος,

, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος,για μέρος των ειδών πληροφορικής, που κηρύχθηκαν άγονα, συνολικού προϋπολογισμού δέκαχιλιάδων εκατόν εξήντα ενός ευρώ και εξήντα λεπτών (10.161,60€) συμπεριλαμβανομένου 16%

Φ.Π.Α. και παράδοσης στους τόπους και χώρους που αναφέρονται στην υπ’ αριθ. πρωτ.

ΕΛΕ_2012_5643/21.09.2012 διακήρυξη.

Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, Λέσβου, Χίου, Σάμου,

Κυκλάδων, Δωδεκανήσου) την 21/09/2012.

21/09/2012.

Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου

Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr), την 21/09/2012.

(http://www.ru.aegean.gr), την 21/09/2012.

Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, κατόπιν έγγραφης αίτησης των

ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου –

Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο) στη Μυτιλήνη, κατάτις εργάσιμες μέρες και ώρες, από τις αρμόδιες υπαλλήλους Καβακλή Ζαχαρώ, (τηλ.: 22510

, κατάτις εργάσιμες μέρες και ώρες, από τις αρμόδιες υπαλλήλους Καβακλή Ζαχαρώ, (τηλ.: 2251036716,

email: zkavakli@aegean.gr, fax : 2251036709) και κα Κωτσάλου Ελένη (τηλ. : 2251036927, email :

zkavakli@aegean.gr, fax : 2251036709) και κα Κωτσάλου Ελένη (τηλ. : 2251036927, email :elen@aegean.gr). Η διακήρυξη δίδεται, κατόπιν συμπλήρωσης στοιχείων των ενδιαφερομένων, από

δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr).

(http://www.ru.aegean.gr).

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του

Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης,

ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις αρμόδιες υπαλλήλους κα Καβακλή

Ζαχαρώ, τηλ. 2251036716 και κα Κωτσάλου Ελένη, τηλ. 2251036736, email:

email:

elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709.

, fax : 2251036709.

Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά τα είδη του διαγωνισμού παρέχονται κατόπιν ηλεκτρονικού

αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση email : gkoutoudis@aegean.gr

email : gkoutoudis@aegean.gr

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη

προσφορά. Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με

οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Μηχανικών

Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Καθηγήτρια

Αγγελική Δημητρακοπούλου

Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού

Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών

ΑΔΑ: Β4ΘΓ469Β7Λ-ΜΒΡ

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ