ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

 

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : ΕΛΕ_2012_6622 Μυτιλήνη, 1η Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ(ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ»   Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 4 «Σύνδεση Σχολείου και Κοινότητας»,  της Πράξης «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλλινοστούντων μαθητών» (ΑΠ1 300606, ΑΠ2 300607, ΑΠ3 300608), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους,  θα διεξάγει στις 21 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας αναλωσίμων (ειδών πληροφορικής, γραφικής ύλης, μελανιών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων) με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την συνολικά χαμηλότερη τιμή (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας 84/03.10.2012, θέμα 12i), στα γραφεία της Επιστημονικά Υπευθύνου της Δράσης, Καθηγήτριας κας Χ. Βιτσιλάκη (Λεωφόρου Ρόδου – Καλλιθέας, Κτήριο Δήμητρα, ισόγειο), στη Ρόδο.  Το παραπάνω υποέργο υλοποιείται σε τρεις άξονες προτεραιότητας ΑΠ1 (κωδικός MIS: 300606), ΑΠ2 (κωδικός MIS: 300607), ΑΠ3 (κωδικός MIS: 300608). Ο συνολικός προϋπολογισμός διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού και στους τρεις άξονες προτεραιότητας ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εξακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και δέκα επτά λεπτών (1.655,17€) και θα επιβαρύνει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας. Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.9) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από από τις αρμόδιες υπαλλήλους κα Ελένη Κωτσάλου, τηλ. : 2251036736, email: elen@aegean.gr. ή elepromitheies@aegean.gr., fax : 2251036709 καθώς και από την αρμόδια υπάλληλο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.), κα Βέρα Αγγέλου, τηλ. : 2241099130, 2241099181, email: aggelouv@aegean.gr, fax : 2241099196. Η διακήρυξη είναι ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση είναι ισοδύναμη με την διάθεση από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας.  Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr &  elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).  Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τα είδη του διαγωνισμού δίνονται από Δευτέρα ως Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ώρες από την αρμόδια υπάλληλο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.), κα Αγγέλου Βέρα, τηλ. : 2241099130, 2241099181, email: aggelouv@rhodes.aegean.gr, fax : 2241099196. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά.Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, έως την 20η   Νοεμβρίου  2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.,  στη Ρόδο (Δημοκρατίας 1, Κτήριο Κλεόβουλος, 1ος Όροφος) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου.   ΚαθηγήτριαΑγγελική ΔημητρακοπούλουΑντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού ΣχεδιασμούΠανεπιστημίου ΑιγαίουΠρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας 

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ