ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης
της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΛΕΠΤΟΚΟΚΚΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από
Εθνικούς Πόρους, θα διεξάγει την 9η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό προμήθειας γραφικής ύλης, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής
Ερευνών 83/12.09.2012, θέμα 12.i), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Περιβάλλοντος
(Κτήριο Ξενία, Λόφος Πανεπιστημίου, 3ος όροφος) στη Μυτιλήνη.
O διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Πράξης, που έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο
Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας ως δικαιούχος της πράξης με κωδικό MIS 376735.
Η δαπάνη της ως άνω Πράξης έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό
Πράξης ΣΑ : 2012ΣΕ24580075 του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα εννέα
λεπτών (1.245,69€) προ Φ.Π.Α. Ο Φ.Π.Α. 16% ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ
και τριάντα ενός λεπτών (199,31€). Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των χιλίων
τετρακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (1.445,00€) συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. και παράδοσης των
ειδών, στον τόπο και στους χώρους, που προβλέπεται στην υπ' αριθ. πρωτ.
ΕΛΕ_2012_5619/20.09.2012 διακήρυξη.
Περίληψη θα σταλεί για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων, και
Δωδεκανήσου) την 20/09/2012.
H διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(http://www.ru.aegean.gr), την 20/09/2012.
Η περίληψη θα αποσταλεί προς ανάρτηση την 20/09/2012 στον δικτυακό τόπο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στη
Μονάδα Δημοσιότητας και Πληροφόρησης.
Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, κατόπιν έγγραφης αίτησης των
ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου –
Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης) στη Μυτιλήνη, κατά τις
εργάσιμες μέρες και ώρες, από τις αρμόδιες υπαλλήλους κα Καβακλή Ζαχαρώ, τηλ. 2251036716 και κα
Κωτσάλου Ελένη, τηλ. 2251036736, email: elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709. Η
διακήρυξη δίδεται, κατόπιν συμπλήρωσης στοιχείων των ενδιαφερομένων, από δικτυακό τόπο της
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr).
Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του
Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης),
στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις αρμόδιες υπαλλήλους κα Καβακλή Ζαχαρώ,
τηλ. 2251036716 και κα Κωτσάλου Ελένη, τηλ. 2251036736, email: elepromitheies@aegean.gr, fax :
2251036709.
ΑΔΑ: Β4Θ0469Β7Λ-3ΞΤ
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά τα είδη του διαγωνισμού παρέχονται κατόπιν ηλεκτρονικού
αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση email : pharala@env.aegean.gr
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη
προσφορά. Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός
Λογαριασμός Έρευνας (Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, Κτήριο Διοίκησης, Λόφος
Πανεπιστημίου, ισόγειο, γραφείο 2.18) στη Μυτιλήνη, μέχρι την 8η Οκτωβρίου 2012, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00.
Καθηγήτρια
Αγγελική Δημητρακοπούλου
Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών
ΑΔΑ: Β4Θ0469Β7Λ-3ΞΤ

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ