ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης
της Πράξης «ΘΑΛΗΣ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Οι Επικονιαστές Του Αιγαίου:
Βιοποικιλότητα Και Απειλές» της Κατηγορίας Πράξης «ΘΑΛΗΣ» Ενίσχυση της
Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα
προσέλκυσης ερευνητών επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας (κωδικός: 10.74.12.01), του Άξονα Προτεραιότητας 10:
Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας
στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση 2007-2013» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, θα διεξάγει την 24η
Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ., πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού
πληροφορικής με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά (Απόφαση Ειδικού Επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών
71/13.03.2012, θέμα 13xvi), στην Αίθουσα Συνεδριάσεων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, 1ος όροφος, γραφ. Α.12, στη Μυτιλήνη. Ο συνολικός
προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ
(2.784,00€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. και παράδοσης των ειδών, στον τόπο και στους
χώρους, που προβλέπονται στην με αριθ. πρωτ. ΕΛΕ_2012_1734/21.03.2012 διακήρυξη.
Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ την 21η Μαρτίου 2012.
Περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση σε μία (1) οικονομική πανελλήνιας κυκλοφορίας
εφημερίδα την 21η Μαρτίου 2012.
Περίληψη θα σταλεί για ενημέρωση στα Επιμελητήρια (ΕΒΕΑ, Λέσβου, Χίου, Σάμου, Κυκλάδων και
Δωδεκανήσου) την 21η Μαρτίου 2012.
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr), την 21η Μαρτίου 2012.
Η περίληψη θα αποσταλεί προς ανάρτηση στον δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και στη Μονάδα Δημοσιότητας και
Πληροφόρησης, την 21η Μαρτίου 2012.
Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, κατόπιν έγγραφης αίτησης των
ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου
– Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.9) στη
Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από τις αρμόδιες υπαλλήλους Καβακλή Ζαχαρώ, (τηλ.:
2251036716, email: zkavakli@aegean.gr, fax : 2251036709) και κα Κωτσάλου Ελένη (τηλ. :
2251036736, email : elen@aegean.gr). Η διακήρυξη δίδεται ατελώς, κατόπιν συμπλήρωσης
στοιχείων των ενδιαφερομένων, από τον δικτυακό τόπο της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr).
ΑΔΑ: Β44Μ469Β7Λ-Λ30
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του
Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης,
ισόγειο, γραφείο ΙΣ.2.9), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις αρμόδιες
υπαλλήλους κα Καβακλή Ζαχαρώ, τηλ. 2251036716 και κα Κωτσάλου Ελένη, τηλ. 2251036729, email:
elepromitheies@aegean.gr, fax : 22510-36709.
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά τα είδη του διαγωνισμού παρέχονται κατόπιν ηλεκτρονικού
αιτήματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση email : marm41003@marine.aegean.gr
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη
προσφορά. Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται
με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη μέχρι την 23η Απριλίου 2012, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 15:00, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο Διοίκησης, ισόγειο, γραφείο 2.18), στη
Μυτιλήνη.
Καθηγήτρια
Αγγελική Δημητρακοπούλου
Αντιπρύτανις Έρευνας και Στρατηγικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας
ΑΔΑ: Β44Μ469Β7Λ-Λ30

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ