ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της
υλοποίησης του έργου με κωδικό (MIS) – 1240/«OPT-SHOES» – «Ανάπτυξη Οικονομικών και
Υψηλής Ακρίβειας Εργαλείων Σχεδίασης και Μηχανικής με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για τον
Υπολογισμό και τη Βελτιστοποίηση Παραμέτρων, που αφορούν στην Άνεση των Υποδημάτων»,
της Οριζόντιας Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια
Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και απο Εθνικούς Πόρους, θα διεξάγει την 28η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη
και ώρα 13:00 μ.μ. πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας εξοπλισμού και λογισμικού, με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά ανά είδος (Απόφαση 92/19.12.2012, θέμα 14xix του Ειδικού Επταμελούς
Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου), στην Αίθουσα Συνελεύσεων του
Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (κτήριο 1ου Γυμνασίου Σύρου,
Κωνσταντινουπόλεως 2) στην Ερμούπολη Σύρου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο
ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών
(29.959,32€), συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. O διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο
υλοποίησης της ως άνω Πράξης, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση
και Δια Βίου Μάθηση» και υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός
Έρευνας, ως δικαιούχος της πράξης με κωδικό MIS 1240/«OPT-SHOES».
Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr) την 7η Φεβρουαρίου 2013.
Αντίτυπα του τεύχους της διακήρυξης αυτής δίνονται ατελώς, από την Γραμματεία του
Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο
Διοίκησης, ισόγειο, γραφ. 2.9) στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, από την
αρμόδια υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr &
elepromitheies@aegean.gr). Η διακήρυξη είναι ανηρτημένη στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής
Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (http://www.ru.aegean.gr). Η ηλεκτρονική διάθεση είναι
ισοδύναμη με την διάθεση από την Γραμματεία του Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός
Λογαριασμός Έρευνας.
Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του
Πανεπιστημίου Αιγαίου – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας (Λόφος Πανεπιστημίου, Κτήριο
Διοίκησης, ισόγειο), στη Μυτιλήνη, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την αρμόδια
υπάλληλο κα Ελένη Κωτσάλου (τηλ. : 2251036736, email : elen@aegean.gr &
elepromitheies@aegean.gr, fax : 2251036709).
Ειδικές και τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες από τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Κωνσταντίνο Μπάϊλα (τηλ. 2281097062, email:
kbail@aegean.gr).
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη
προσφορά. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται
με απόδειξη, μέχρι και την 27η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.,
στο Οι προσφορές όσων επιθυμούν να μετέχουν στον διαγωνισμό, μπορεί να αποστέλλονται με
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, στον κ. Ιωάννη Κουτούδη,
Κωνσταντινουπόλεως 2 (Κτήριο πρώην 1ου Γυμνασίου, 1ος όροφος), στην Ερμούπολη Σύρου.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Kαθηγητής, Πάρις Α. Τσάρτας
ΑΔΑ: ΒΕΥΥ469Β7Λ-ΗΝΛ

Πηγή: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ